(Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Program Čistá energie Praha 2021

Finanční podpora ze strany hl. m. Prahy

Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1260 ze dne 31. 5. 2021 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2021 (dále jen „Program“).


POZOR - UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ NA VÝMĚNU PLYNOVÝCH KOTLŮ !!
Vzhledem k tomu že souhrn požadovaných finančních prostředků v elektronicky registrovaných Žádostech v Opatření II (g) rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností - výměna původního plynového kotle za nový (plynový kondenzační nebo elektrický)) překročil částku 11 mil. Kč, příjem Žádostí do tohoto Opatření byl, v souladu s vyhlášeným Programem Čistá energie Praha, UKONČEN !!

Komu je Program určen:

 • fyzickým osobám s občanstvím členského státu EU, s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu,
 • (bytovým) družstvům a společenstvím vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky,

které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě uvedou do provozu podporovaný projekt v termínu od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

Na co lze dotaci získat:

a)   náhrada hlavních zdrojů tepla na pevná paliva vytápěním centrálního typu ve prospěch topného plynu, elektřiny nebo využití OZE
b) náhrada ekologického topného systému (plynové kotle, elektrokotle) tepelným čerpadlem
c) náhrada lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo tepelné čerpadlo) 
d) instalace fotovoltaického systému určeného výhradně pro vlastní spotřebu elektrické energie
e) instalace tepelného čerpadla v novostavbě
f) regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů
g) rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností - výměna původního plynového kotle za nový (plynový kondenzační nebo elektrický)

Způsob podání žádosti:

Prvním krokem je registrace prostřednictvím formuláře Žádosti v elektronické podobě bez příloh.
 • Žádost je možné vyplnit a registrovat pouze prostřednictvím aplikace Software602 Form Filler pro Windows (https://www.602.cz/formfiller). V ní otevřete formulář Žádosti a vyplňte.
 • Podrobný návod na vyplnění formuláře a registraci.
 • Řádně vyplněný formulář Žádosti v elektronické podobě musí být elektronicky odeslán ve lhůtě pro podání žádostí tj. od 1. 7. 2021 od 9:00 do 31. 8. 2021 do 23:59 hodin.
 • Datum a čas registrace žádosti v elektronické podobě je rozhodující pro stanovení pořadí Žádostí.
Druhým krokem je podání podepsaného formuláře Žádosti s vygenerovaným potvrzením o elektronické registraci včetně všech požadovaných příloh (seznam příloh pro jednotlivé projekty).
 • Způsoby podání formuláře Žádosti:
 1. v tištěné podobě včetně podpisu žadatele nebo statutárního zástupce prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo jiné zásilkové služby na adresu: Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 (osobní podání na podatelny HMP není možné) nebo
 2. prostřednictvím služby datové schránky Žadatele (ID datové schránky: 48ia97h, datová zpráva musí označena jako „Žádost o dotaci – Program Čistá energie Praha 2021“).
 • Lhůta pro toto podání je 10 pracovních dnů od elektronické registrace. Při nedodržení této lhůty bude Žádost bez výzvy k doplnění navržena k neposkytnutí Dotace z důvodu nedodržení podmínek Programu. Rozhodné je datum odeslání Žádosti.

Dotace budou poskytovány Žadatelům do vyčerpání finančních prostředků v závislosti na datu a času registrace elektronické žádosti. Pro rok 2021 je v rozpočtu hl. m. Prahy na tento účel vyčleněna částka ve výši 17 mil. Kč, z toho:

50 % je alokováno na projekty dle bodu a) až f) (Opatření I.);
50 % je alokováno na projekty dle bodu g) (Opatření II.).

Dosáhne-li souhrn požadovaných finančních prostředků v elektronicky registrovaných Žádostech v některém z Opatření částky 11 mil. Kč, bude příjem Žádostí v daném Opatření ukončen.

V případě nevyčerpání jedné z alokovaných částek může být provedena změna spočívající v přesunu finančních prostředků do druhého financovaného Opatření. O změně rozhodne Odbor MHMP po skončení lhůty pro podání žádostí. Nevyčerpané finanční prostředky budou případně určeny pro Žadatele v druhém Opatření dle pořadníku v závislosti na datu a času registrace elektronické Žádosti.

Kontakty:

Konzultace budou probíhat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, ve výjimečných případech osobně. Osobní konzultace je nutno předem domluvit u níže uvedených referentů.

Jméno

Email

Telefon

Jiří Doubrava

jiri.doubrava@praha.eu

236 00 4314

Bc. Pavel Lášek

pavel.lasek@praha.eu

236 00 4206

Přílohy:

 1. Program Čistá energie Praha 2021 (ke stažení, formát PDF, velikost 1,16 MB)
 2. Formulář žádosti (ke stažení, formát ZFO, velikost 232 kB)
 • 31. května 2021
 • 28. dubna 2014
(průměr: 2.61; 715 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Program Čistá energie Praha 2021 Kotlíkové dotace Praha III

Tiskové zprávy hl.m. Prahy