Jednou z důležitých součástí této komplexní péče o dřeviny jsou speciální arboristické průzkumy, které jsou v parku prováděny od roku 2016. Jedná se především o fytopatologický průzkum, jehož cílem je včas odhalit dřeviny, které by mohly být nebezpečné pro své okolí. Jde nejen o dřeviny výrazně napadené nebezpečnými druhy dřevních hub, jež mohou způsobit nečekané selhání a pád stromu, kterým můžou být ohroženy objekty a lidé v jejím bezprostředním okolí, ale také o dřeviny napadené patogenními chorobami a škůdci, jejichž rozšíření v parku by mohlo znamenat významné riziko pro zdravotní stav a dlouhodobou udržitelnost dalších dřevin v parku.  Další součástí našich aktivit v parku je biologický průzkum. Tento průzkum provádíme vždy na dřevinách, u nichž je nutné z důvodu bezpečnosti či dlouhodobé udržitelnosti přistoupit k výraznější redukci koruny, nebo pokácení stromu. Cílem tohoto průzkumu je zajistit, aby redukcí dřeviny či jejím odstraněním nedošlo k narušení nebo zničení cenných biotopů zvláště chráněných či ohrožených organizmů vyskytujících se v parku. V případech kdy dojde ke konfliktu průvozní bezpečnosti a biologické hodnoty stromu, je navrženo kompromisní ošetření, které umožní co nejlépe zajistit oba tyto velmi důležité faktory péče o dřeviny. Na obou těchto průzkumech se podílí tým odborníků působících aktuálně na Mendlově univerzitě v Brně.

Detailní fytopatologický průzkum je z pravidla zpracováván u dřevin, které byly inventarizací vyhodnoceny jako rizikové z pohledu provozní bezpečnosti a zároveň cenné z pohledu mohutného vzrůstu, kompoziční, biologické či historické hodnoty. Takovéto dřeviny jsou následně v rámci detailního průzkumu po dobu jednoho roku pravidelně v přibližně měsíčním intervalu navštěvovány a jsou u nich zaznamenávány veškeré nalezené poruchy, poškození a symptomy, díky nimž je možné lépe zhodnotit aktuální stav stromu a predikovat jeho vývoj do budoucna.  Na základě těchto informací je následně vyhotoven detailní plán péče o dřevinu, který je výstupem tohoto hodnocení.

Od roku 2017 do současnosti bylo takto v parku zhodnoceno přibližně 650 kusů dřevin na čtyřech lokalitách. Bylo zavčas odhaleno a ošetřeno či pokáceno více než 30 dřevin, které byly v havarijním stavu, tedy stavu kdy hrozí akutně a bezprostředně selhání dřeviny a ohrožení cílů pádu v jejím okolí.

První zpracovávanou lokalitou bylo okolí Podmokelské dráhy. Na této ploše se nachází nádherné mohutné buky a duby, které se postupně z fáze dospělosti dostávají do fáze senescence, což má za následek četné infekce dřevními houbami a další defekty zvyšující pravděpodobnost selhání stromu. Největším problémem na této ploše byl nález několika mohutných buků, které měly kořenový systém infikovaný vějířovcem obecným. Tato houba má velmi rychle (až dva metry za rok) postupující a agresivní hnilobu, která způsobuje selhání infikovaných dřevin vývratem. Bohužel jsme byli nuceni u nejvíce infikovaných dřevin navrhnout jejich pokácení z důvodu udržení provozní bezpečnosti lokality. Některé z nich byly na lokalitě dočasně zachovány ve formě torza, neboť u nich byla v rámci biologického průzkumu zjištěna vysoká biologická hodnota. Je nádherné nyní po dvou letech od zásahu tyto torza pozorovat, jak i nadále překypují životem. Zároveň je však nutné mít na paměti, že i torzo může selhat, neboť po odumření stromu dochází z pravidla k několikanásobnému urychlení rozkladu dřeva dřevními houbami. Všechny námi navržená torza jsou tak i nadále každoročně kontrolovány se zaměřením na jejich biologickou hodnotu a stabilitu.

Další zpracovávanou lokalitou byl prostor bývalého Výstaviště, který byl opětovně přičleněn k parku Stromovka v roce 2017. Stav dřevin na této lokalitě nebyl dobrý, neboť dřívější správce jejich péči dlouhodobě zanedbával. Asi nejzajímavějším nálezem byl javor mléč. V rámci fytopatologického průzkumu bylo zjištěno, že tento javor má bázi a spodní část kmene výrazně infikovanou dřevomorem kořenovým, a i další nalezené symptomy nasvědčovaly tomu, že se jedná o velmi rizikovou dřevinu. Po vykácení bylo potvrzeno, že pařez byl mohutně zasažen infekcí dřevomoru a mohlo tak kdykoli dojít k selhání tohoto stromu zlomem ve spodní části kmene.

Dalšími lokalitami, které byly v rámci našeho působení v parku Stromovka hodnoceny, byly okolí restaurace Šlechtovka a okolí dětského hřiště Koníček a Tramvaj a tzv. Bukovka. Na plochách bylo nalezeno několik nebezpečných dřevin, které byly zavčas odstraněny. U ostatních stromů byla navržena vhodná technologie ošetření, s cílem zachovat jejich dlouhodobou udržitelnost a dobrý zdravotní stav.

V roce 2019 jsou naplánovány další průzkumy na nejvíce frekventovaných místech tohoto parku, jako je okolí restaurace Vozovna a Planetária. Budeme se tedy těšit na možná setkání v parku a v případě Vašeho zájmu Vám rádi o detailech těchto průzkumů povíme více.

 

Autorem článku je Ing. Jiří Rozsypálek (fytopatolog)