Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy – obce (POH hl. m. Prahy – obce) navazuje na závaznou část krajského POH hl. m. Prahy a obsahuje část analytickou, závaznou a směrnou. Analytická část obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství obce. Závazná část obsahuje opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s krajským POH hl. m. Prahy a stanoví cíle a opatření k jejich dosažení v rámci obecního systému pro nakládání s odpady a soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů POH obce. Ve Směrné části jsou obsaženy návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady, a kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH hl. m. Prahy - obce zpracován.

Závazná část dokumentu je závazným podkladem pro činnosti obce v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace obce.

POH hl. m. Prahy - obce je zpracován na období 2017 – 2026. Vyhodnocení plnění POH hl. m. Prahy – obce jsou k dispozici za rok 2018, za rok 2019, za rok 2020 a za rok 2021. Pro následující roky jsou budou údaje vztahující se k odpadovému hospodářství obce dostupné ve Vyhodnocení systému odpadového hospodářství hl. m. Prahy.


Pro další informace ohledně POH Hl.m. Prahy se obracejte na Mgr. Dagmar Janečkovou dagmar.janeckova@praha.eu , tel. 236 00 4101.