Od roku 1991, kdy nabyl účinnosti první zákon o odpadech v České republice, byla legislativa upravující problematiku odpadů mnohokráte aktualizována a měněna. V současnosti nakládání s odpady upravuje zákon č. 541/2020 Sb., odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021. Zákon stanovuje práva a povinnosti osobám v oblasti odpadového hospodářství a prosazuje základní principy oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. Současně ukládá povinnost zpracovat a popř. vyhodnocovat Plán odpadového hospodářství ČR a plány odpadového hospodářství krajů a obcí.   

Hierarchie odpadového hospodářství, na které je založeno odpadové hospodářství ČR (kde je prioritou předcházení vzniku odpadu, následuje příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití včetně energetického a jako poslední možnost odstranění odpadu), je promítnuta i do Plánu odpadového hospodářství ČR (POH ČR) a jeho cílů.

Stanovené cíle POH ČR jsou uvedeny v závazné části dokumentu, ze které následně vychází krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (krajský POH hl. m. Prahy).
Platný krajský POH hl. m. Prahy byl pro období 2016 - 2025 schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č.  690 ze dne 29. března 2016. Následně byla Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 31. března 2016 usnesením č. 15/2 schválena obecně závazná vyhláška č. 6/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vyhlašuje závazná část dokumentu s účinností od 15. 4. 2016. Dokument navazuje na krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy z roku 2005.

Dokument představuje dlouhodobou strategii určující základní směr v nakládání s hlavními skupinami odpadů v zájmu splnění strategických cílů, kterými jsou předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů; minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí; udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se evropské „recyklační společnosti“;  maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství. Plán je plně v souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky a zavazuje se k plnění evropských cílů ve všech oblastech nakládání s odpady.

Krajský POH hl. m. Prahy vychází z Plánu odpadového hospodářství ČR a je členěn na 3 části: analytickou, závaznou a směrnou. Analytická část obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství kraje. Závazná část obsahuje cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů a stanoví cíle, zásady a opatření k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání a soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů krajského POH hl. m. Prahy. Směrná část obsahuje výčet nástrojů pro splnění vytčených cílů; kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl krajský POH hl. m. Prahy zpracován; kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů a záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady.

Závazná část POH hl. m. Prahy je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství obce, dále pro rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů kraje a městských částí v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracovávání územně plánovací dokumentace kraje.

V souladu s platnou legislativou je krajský POH hl. m. Prahy každoročně vyhodnocován. 


Kompletní znění dokumentů:
(dokumenty v PDF formátu)