Upozornění, naše tipy

  • -

Hlukové mapování, měření a další hodnocení na území hl .m. Prahy

Pro podrobný popis hlukové zátěže v prostředí, zvláště v případě rozsáhlejšího území, kde se hladina hluku mění místo od místa, se využívají hlukové mapy. Jejich zpracování nevychází z konkrétních bodových měření, ale z modelových výpočtů, které jsou méně nákladné, lépe prakticky proveditelné a využitelnější s ohledem na plánované investiční akce, změny v dopravě nebo jiná opatření ke zlepšení stavu prostředí.

Hlavní město Praha je ojedinělým případem, kde se hlukové mapa aktualizuje pravidelně nejvýše po pěti letech od roku 1976, jak je patrné z tabulky. Poslední aktualizace hlukové mapy automobilové dopravy proběhla z údajů z roku 2010 (následná aktualizace by měla proběhnout v roce 2017), v roce 2011 byla zároveň zpracována Akustická studie Dopracování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území konceptu UP hl.m. Prahy (z údajů za rok 2009).
Základní informace ke zpracování dřívějších hlukových map lze nalézt ve starších ročenkách o životním prostředí v Praze, výstupy pak v původním Atlasu životního prostředí Prahy (http://www.premis.cz/atlaszp) a na CD/DVD Praha - životní prostředí.
Aktuální mapové výstupy jsou k dispozici v novém Atlasu ŽP na adrese:
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi.

Tab.: Přehled dosavadních projektů hlukového mapování v Praze

Název projektu Rok zpracování Zpracovatelé Metoda, použitý software
Hlukové mapy automobilové dopravy (HMAD) 1976–1996 (interval 5 let) IMIP, PÚDIS, SVÚSS Běchovice, Enviconsult, aj. měření (krátkodobá)
Mapy rozložení hlukové zátěže (MRHZ) 1992–1997 IMIP, PÚDIS, AKMEST kombinace měření (krátkodobá, dlouhodobá), výpočty
Plošná hluková mapa automobilové dopravy v Praze 2 1998 IMIP, Enviconsult, JpSoft Výpočty (ověřovací studie), HLUK + MAPA
Výpočtová hluková mapa automobilové dopravy (VHMAD) 2000 INF MHMP, EKOLA Výpočty, HLUK + MAPA
Výpočtová hluková mapa automobilové dopravy,   Praha - severozápad 2000 INF MHMP, Akustika Praha Výpočet, MITHRA
Analýza zátěže obyvatelstva nadměrným hlukem dle VHMAD 2001 INF MHMP, EKOLA, Enviconsult, Hydrosoft Veleslavín Výpočet (analýza GIS)
Výpočtová mapa tramvajového provozu v denní době 2002 Dopravní podnik hl. m. Prahy, Enviconsult a kol. Výpočet, HLUK + MAPA
Výpočtová hluková mapa automobilové dopravy v noční době 2004 INF MHMP, Enviconsult a kol. Výpočet, HLUK + MAPA
Součtová výpočtová hluková mapa automobilové a tramvajové dopravy v denní a noční době 2005 INF MHMP, Enviconsult a kol., Hydrosoft Veleslavín Výpočet (shrnutí), HLUK + MAPA
Výpočtové hlukové mapy automobilové dopravy v denní a noční době – 2007 2007 INF MHMP, TSK, Enviconsult, EKOLA group, Hydrosoft Veleslavín Výpočet, 3D CADNA A
Hluk jako součást projektu ENVIS4 (výpočty pro územní detail, 24 MČ, JPD2) 2008 INF MHMP, Ekola group Výpočet, 3D CADNA A
Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2007 MZd, Akustika Praha Výpočet LimA C
Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008 Hl. m. Praha, Akustika Praha Výpočet LimA C

Akustická studie Dopracování vyhodnocení

vlivů na udržitelný rozvoj území konceptu UP hl. m. Prahy (z údajů roku 2009)

2011 URM, Ekola group Výpočet, 3D CADNA A
Výpočtová hluková mapa automobilové dopravy v Praze pro denní a noční dobu vycházející ze statistických údajů z dopravy v roce 2010 2012 INF MHMP, Ekola group Výpočet, 3D CADNA A + mapa
aktualizovaná Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2016 (z dat 2012) 2015 MZd, Akustika Praha Výpočetní program Predictor-LimA Type 7810 a INM

 

Výpočtová hluková mapa automobilové dopravy 2012 (z údajů o dopravě v roce 2010)

Z údajů o dopravě v roce 2010, přesněji na základě dopravně-inženýrských dat Technické správy komunikací hlavního města Prahy (TSK), byla vyhotovena výpočtová hluková mapa automobilové dopravy pro denní a noční dobu. Základní informace o projektu jsou uvedeny v ročence Praha životní prostředí 2010, výstupy lze nalézt v Atlasu ŽP.
Další výpočtová hluková mapa automobilové dopravy pro území hl. města Prahy bude zpracovávána podle předpokladů v roce 2017.


Strategické hlukové mapování a navazující akční plán

Dalším způsobem monitorování hluku je tzv. strategické hlukové mapování vyplývající z transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 2002/49/ES o hodnocení a řízení environmentálního hluku, která nabyla platnosti v roce 2007. V tomto roce byla v souladu se směrnicí zpracována Ministerstvem zdravotnictví první strategická hluková mapa také pro hlavní město Prahu jakožto aglomeraci s více jak 250 tisíci obyvateli.
V roce 2008 byl Magistrátem hl. m. Prahy jakožto krajským úřadem vypracován navazující Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha, podle kterého byla postupně realizována konkrétní naplánovaná opatření ke zlepšení hlukové situace ve vybraných kritických lokalitách až do roku 2013 (více v části Protihluková opatření).

Strategická hluková mapa i navazující akční plán jsou aktualizovány v pětiletém cyklu. Aktualizovaná strategická hluková mapa (na základě podkladů z roku 2012) byla na MHMP předána na konci roku 2015. Návazně byl v průběhu roku 2016 připraven návrh nového Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha 2016.


Posouzení hlukové situace v Praze pro potřeby územního plánování

V rámci dopracování vyhodnocení vlivu konceptu územního plánu na udržitelný rozvoj hlavního města bylo v průběhu roku 2011 vypočteno současné hlukové zatížení území Prahy hlukem v denní a noční době. Tato studie navazuje a vychází ze studie „Vyhodnocení vlivu konceptu územního plánu hl. m. Prahy na akustickou situaci" zpracované v říjnu 2009 na základě dat ze stejného roku.
Zpracovaná akustická studie má charakter strategického dokumentu, který slouží k primární identifikaci jednotlivých problematických území a vyhodnocuje území ve vztahu k udržitelnému rozvoji hl. města Prahy. Zpracovaný dokument slouží k identifikaci a lokalizaci kritických míst a měl by být primárním podkladem pro jejich další detailní akustické zpracování.


projekt ENVIS4

Výstupem projektu ENVIS4 je od roku 2008 veřejně dostupný mapový server s každoroční aktualizací, který poskytuje uživatelům kromě akustické situace také podrobné informace o kvalitě ovzduší, zdrojích znečišťování ovzduší, přírodě a zeleni ve 24 vybraných městských částech hl. m. Prahy.
V roce 2012 byla v oblasti Hluk provedena následující aktualizace:
a) Kontrola a aktualizace dopravních datových vstupů na základě dopravních průzkumů prováděných v rámci oblasti Ovzduší.
b) Aktualizovaný výpočet stavu akustické situace v celém rozsahu zasaženého území, pro nějž je projekt řešen.
c) Kontrolní měření stavu akustické situace ve vybraných třech základních opěrných bodech kalibrace výpočtového modelu. Výběr bodů byl podřízen potenciálním změnám v dopravním řešení a tedy odpovídajícím možným hlukově relevantním změnám v intenzitách dopravy na komunikační síti v území.
-- M1 (2012) - Chlumecká 37, Praha 9
-- M2 (2012) - Jamská 336/9, Praha 9 - Kyje
-- M3 (2012) - Sicherova 1606/13, Praha 9
Na všech místech byla provedena hodinová sonda v denní i noční době.
Záznamy z měření, včetně naměřených hodnot a sledovaných dopravních charakteristik jsou součástí aktualizovaných
výstupů a jsou prostorově lokalizovány v mapových podkladech.
Vybraná místa měření byla situována v území, kde je možné očekávat vliv otevřeného úseku Vysočanské radiály.
d) aktualizace vrstev GIS a datové sestavy informačního systému.

Výstup obsahuje:
-- plošný výpočet hluku pro denní a pro noční dobu v rastru 10x10 m, obsahující pro každý bod rastru hodnotu akustického tlaku (ASCII grid),
-- hodnocení budov s nejvyšší zastiženou hladinou akustického tlaku na budově v denní a v noční době (ESRI shapefile),
-- hodnocení fasád s hodnotami akustického tlaku v jednotlivých bodech na fasádách budov v území, s možností výběru jednotlivých poschodí objektů (ESRI shapefile),
-- liniové zdroje obsahující hodnotu zdrojové funkce (ta reprezentuje „emisní hodnotu" pro hluk z daného liniového zdroje (ESRI shapefile),
-- zaměření jednotlivých míst měření v roce 2011 a identifikací příslušných záznamů z měření (ESRI shapefile).


Další měření a hodnocení hluku

Pravidelné měření a hodnocení hluku ve vybraných lokalitách Prahy jsou prováděna Státním zdravotním ústavem (SZÚ) v rámci celostátního programu „Monitorování životního prostředí ve vztahu ke zdraví obyvatelstva". Monitorování zdravotních důsledků a rušivých účinků hluku v Praze zahájené v roce 1994 na třech místech v Praze doposud probíhá v Praze 3 na Žižkově. Ve sledované městské části byly vybrány dvě lokality s různou hlučností, ve kterých probíhala pravidelně 24hodinová měření hluku. Jedná se o lokality v ulici Pod Lipami a v ulici Koněvova. V každém z měřicích míst proběhlo 24hodinové měření hluku dvakrát ročně. Součástí každého měření bylo sčítání četnosti a intenzity dopravy. Výstupem měření jsou hlukové ukazatele dané vyhláškou 523/2006 Sb. o hlukovém mapování: Ld pro den, Lv pro večer, Ln pro noc a Ldvn pro den-večer-noc. Pozn.: V roce 2012 měření v uvedených pražských lokalitách neprobíhala.

V roce 2011 bylo v měřicím místě v Praze 3, Pod Lipami 44 zjištěno ve dne Ld = 50 dB, večer Lv = 46 dB a v noci Ln = 41 dB, hlukový ukazatel pro den-večer-noc byl Ldvn = 51 dB. Zjištěné hodnoty přesahují prahové hodnoty pro hypertenzi a pro obtěžování, hluk může v lokalitě mít při stálé a dlouhodobé expozici tyto negativní účinky (tzn. tyto účinky tam nelze vyloučit). V měřícím místě v Praze 3, Koněvova 158 bylo zjištěno ve dne Ld = 68 dB, večer Lv = 67 dB a v noci Ln = 63 dB, hlukový ukazatel pro den-večer-noc dosáhl Ldvn = 71 dB. Hodnoty přesahují prahové hodnoty pro ischemickou chorobu srdeční, hypertenzi, pro rušení spánku a pro obtěžování. Pomocí statistických metod byly zjištěny dlouhodobé trendy vývoje hluku ve sledovaných lokalitách. Obr. 6 a 7 znázorňují dlouhodobý vývoj hluku v lokalitách Praha 3, Pod Lipami resp. Praha 3, Koněvova. V lokalitě v Praze 3, Pod Lipami nebyl zjištěn stoupající ani klesající trend vývoje hluku, výkyvy v jednotlivých letech představují pouze náhodné kolísání hodnot. Přechodné zvýšení ukazatele Ldvn zaznamenané v roce 2006 bylo způsobeno stavební činností v blízkém okolí lokality. V lokalitě v Praze 3, Koněvova byl zjištěn klesající trend vývoje hluku, rychlost poklesu byla 2,3 dB za 10 let. Na tomto trendu se nejvíce podílel pokles hlučnosti ve dne (o 3,4 dB za 10 let). Je třeba mít na paměti, že sledované lokality nemohou reprezentovat hlučnost celého města.


Další, spíše jednorázová, nepravidelná a časově omezená měření hluku, jsou většinou prováděna jako součást ekologických studií u rozsáhlejších investičních akcí. Součástí prováděných studií je obvykle i návrh protihlukových opatření a následná kontrola účinnosti jejich realizace. Jiná měření jsou na území města prováděna jako kontrola k prošetření podnětů obyvatel, resp. stížností na nadměrný hluk nebo pro porovnání s výsledky modelových výpočtů.

  • 20. února 2014
  • 20. února 2014
(průměr: 3.1; 306 hodnocení)
Vaše hodnocení: