Upozornění, naše tipy

  • -

Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha

Úkol vytvářet akční plány snižování hluku vyplynul pro hl.m. Prahu a další subjekty z přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/49/EC o hodnocení a řízení hluku v životním prostředí, která se stala základem pro evropský systém opatření k postupnému snižování hlukové zátěže obyvatel všech zdrojů, zejména pak dopravy. Do české právní úpravy byla problematika zapracována v roce 2006 v novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Východiskem pro tvorbu akčních plánů snižování hluku v dané oblasti jsou strategické hlukové mapy.

Aktuálním platným dokumentem pro území hl.m. Prahy je Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008 (více o přípravě Akčního plánu, plné znění dokumentu a usnesení Usnesení Rady HMP č. 1306 ze dne 15. 9. 2009).
Kontaktním osobou je Koordinátorka protihlukových opatření Ing. Pavla Úlovcová (SVM MHMP, pavla.ulovcova@praha.eu).
Pozn.: v průběhu roku 2016 byl připraven návrh nového Akčního plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2016, který je v současnosti předložen veřejnosti k připomínkování.

V návaznosti na platný Akční plán a také v rámci plnění opatření dle harmonogramů odstraňování staré hlukové zátěže vypracovaných již dříve Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s probíhá v Praze realizace protihlukových opatření, na kterých se podílejí podílejí jednotlivé odbory Magistrátu hl. m. Prahy i uvedené organizace, které svou činností hlukovou situaci v hlavním městě ovlivňují - Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. a Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Uvedené harmonogramy byly již dříve předloženy orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. Hygienické stanici hl. m. Prahy jako součást žádosti o udělení časově omezeného povolení překračování hladin hluku z provozu na některých pozemních komunikacích. Jde o více než 200 komunikací, které byly budovány a rozvíjely se v době, kdy se vliv hluku na zdraví obyvatel dostatečně nedoceňoval a nebyla po investorech požadována opatření proti pronikání hluku do okolí. V dnešní době je v těchto místech finančně nákladné a často technicky obtížné dosáhnout splnění hygienických limitů pro hluk. Obě tyto linie realizace protihlukových opatření se logicky prolínají (více informací o realizaci protihlukových opatření v Praze).


Pozn.: Aktualizace a zpracování strategických hlukových map i akčních plánů podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady je uskutečňována v 5letém cyklu, případně dříve, pokud by nastaly zásadní změny ve vývoji ovlivňující hlukovou situaci v aglomeraci. V uplynulém období proběhla v gesci MZd ČR příprava nové Strategické hlukové mapy (více o Strategické hlukovém mapě), která byla předána MHMP v závěru roku 2015. Návazně proběhlo zpracování nového Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha, viz výše.

 

  • 6. srpna 2014
  • 31. března 2014
(průměr: 2.88; 67 hodnocení)
Vaše hodnocení: