V jednotlivých dnech byl v určený den od 9:00 do 17:00 hodin v provozu informační stánek, na kterém probíhaly všestranné informační aktivity k problematice ochrany životního prostředí v Praze. Nosným tématem bývá standardně problematika třídění a recyklace odpadů a v letošním roce přibyla také tématika světla v rámci vyhlášení Mezinárodního roku světla. K dispozici byly zájemcům různé informační materiály týkající se problematiky
odpadů, zeleně, vody, využívání energie aj. Největší zájem byl o letáky k naučným stezkám a chráněným přírodním územím Prahy a také o cyklomapy. Občané měli také možnost prohlédnout si ukázky sběrných nádob a příslušné svozové techniky. K dispozici měli barevnou velkoplošnou mapu "Praha a odpady" s uvedením sběrných dvorů, provozů na zpracování odpadů, kontaktů na svozové společnosti apod. nebo mohli shlédnout velkoformátovou mapu Prahy s vyznačenými chráněnými územími, popřípadě mohli diskutovat nad velkoplošnou mapou Prahy zobrazující její světelné znečištění.

Akce proběhla postupně na třech atraktivních místech hl. m. Prahy:
Informačně-vzdělávací akce hl. m. Prahy ke Dni Země 2015, orientační mapa

Velký ohlas u dětí i dospělých mělo stanoviště výcviku psů, kde paní instruktorka psů prostřednictvím her například ukázala dětem, jak psi využívají svůj čich a jiné smysly, nebo poradila kolemjdoucím pejskařům, jak postupovat při výcviku pejska.

Na každém stánku byl připraven bohatý program pro děti a dospělé, probíhaly tématicky zaměřené hry a soutěže realizované kvalifikovanými lektory.

V rámci uvedené akce bylo osloveno celkem 1 510 občanů, zodpovězeno 145 dotazů, distribuováno bylo cca 150 kusů informačních materiálů. Herních aktivit a výukových programů se zúčastnilo celkem 831 dětí a mládeže (16 tříd ZŠ a 7 tříd MŠ).

V rámci spolupráce se k akci připojily následující společnosti - Pražské služby, a.s., EKO- KOM a.s.a kolektivní systémy (Asekol a.s., Elektrowin a.s, Ekolamp, s.r.o. a Ecobat, s.r.o.), které měly pro veřejnost připravenou celou řadu zajímavostí, informačních materiálů a pro děti tématické hry a soutěže.