Upozornění, naše tipy

-


Mezinárodní spolupráce

Zasedání EEF, Praha, 6/2012

Praha dlouhodobě usiluje o posilování svého významného postavení na evropské i světové scéně a o prohloubení mezinárodní spolupráce. Rozvíjí aktivní vztahy s partnerskými městy, zapojuje se do činnosti mezinárodních organizací a asociací samospráv, podílí se na výměně zkušeností a realizaci mezinárodních projektů, usiluje o prestižní ocenění a realizuje řadu dalších aktivit. Jednou z oblastí mezinárodní spolupráce je i problematika životního prostředí, která se uskutečňuje jak na úrovni politické (např. prostřednictvím účasti představitelů hl. m. Prahy ve Výboru regionů), tak na úrovni administrativy a odborných organizací města (informace zpracovaná na podkladě ročenky Praha životní prostředí 2012 a ročenek předešlých s doplněním aktuálních informací).

Činnost v asociacích

V problematice životního prostředí je významnou platformou pro výměnu zkušeností organizace EUROCITIES a její Fórum pro životní prostředí (EUROCITIES Environment Forum). Tato organizace sdružuje celkem 140 velkých evropských měst ve 36 zemích. Praha je členem od roku 1993 (více na www.eurocities.org). Do práce v EUROCITIES Environment Forum se aktivně zapojuje v současné době 95 měst. Jejich aktivity se soustřeďují na ovlivňování procesu tvorby legislativy a politik EU, spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti ochrany prostředí a udržitelného rozvoje měst, tvorbu a realizaci koncepcí, využití indikátorů a poměřování, přípravu a realizaci společných projektů, zajištění spolupráce různých zainteresovaných stran aj. Specifické aktivity jsou zaměřeny na ochranu klimatu a adaptaci na jeho změny, úlohu měst v realizaci Strategie udržitelného rozvoje EU a implementaci 6. Akčního programu EU pro životní prostředí. Spolupráce hl. m. Prahy je v současnosti zajišťována Odborem ochrany prostředí MHMP (do března 2015 Odborem životního prostředí  MHMP v součinnosti s Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství prostoru MHMP). V rámci činnosti organizace se Praha mj. podílela na aktivitách pracovní skupiny „Budget Review Task Force“, která byla sestavena na období 2011–2013 za účelem ovlivňování rozhodovacích procesů na úrovni EU při přípravách víceletého finančního rámce pro léta 2014 – 2020. V prosinci 2010 se Praha připojila k Deklaraci Eurocities o klimatických změnách
V roce 2012 se město  zapojilo také do organizačního zajištění spolupráce uvnitř uskupení, když ve dnech 13. –15. června uspořádalo na svém území pracovní setkání Fóra pro životní prostředí EUROCITIES/EUROCITIES Environment Forum meeting (Zpráva o zasedání /bude doplněno/).


Mezinárodní srovnání, příklady dobré praxe, ocenění

V letech 2006 a 2007 se Praha zúčastnila mezinárodního projektu „Urban Ecosystem Europe“ s účastí 25 (v roce 2006), resp. 32 (v roce 2007) velkých evropských měst. Výstupem byly publikace porovnávající životní prostředí a politiku životního prostředí prostřednictvím sady indikátorů. Další navazující etapa srovnávacího projektu proběhla v roce 2010 a 2011 v rámci iniciativy INFORMED CITIES, resp. projektu PRIMUS – Policies and Research for an Integrated Management of Sustainability. Projekt podpořený Evropskou komisí v 7. rámcovém programu (7th FP) koordinovala mezinárodní asociace samospráv ICLEI. Praha na projektu spolupracovala formou aktualizace hodnot sledovaných indikátorů. V oblasti informatiky o životním prostředí si Praha vytváří podmínky pro mezinárodní spolupráci již řadu let. V roce 1992 byla vydána první ročenka i v anglické verzi. V následujících letech byly navazovány kontakty, byla zahájena systematická distribuce výstupů ze systému IOŽIP zahraničním partnerům města a systém byl prezentován na mezinárodní scéně. Dostalo se mu významného uznání a byl publikován mezi „vzorovými příklady“ (Good/Best Practices) při různých příležitostech (publikace ENWAP a CAPE vydané v rámci aktivit Evropské komise, DG Information Society, databáze HABITAT Best Practices Hub aj.). Server ENVIS získal v červnu 2003 3. místo v mezinárodní soutěži webových stránek o životním prostředí (UNEP/GRID).


Další aktivity

V uplynulých letech se v Praze uskutečnila řada mezinárodních konferencí a seminářů k tématům životního prostředí a udržitelného rozvoje, kterých se účastnili zástupci města. Např. jednání Eurocities Environment Committee (10/2003, Zpráva o zasedání Eurocities Environment Committee v Praze), konference Sustainable Urban Management - From Policy to Praktice (VII/2004), organizovaná Evropskou komisí (DG Research) ve spolupráci s magistrátem, dále konference k hlukové problematice INTERNOISE (VIII/2004) aj. V březnu 2009 se v Praze konala konference Towards eEnvironment jako akce v rámci předsednictví ČR v EU. Příkladem zapojení se do mezinárodní spolupráce v oblasti energetiky byla účast Prahy v kampani Udržitelná energie Evropa (Sustainable Energy Europe Campaign, www.sustenergy.org). V rámci kampaně byly do databáze partnerských projektů zařazeny příklady dobré praxe realizované v Praze. V roce 2010 byly také monitorovány iniciativy jako Pakt starostů a primátorů (Covenant of Mayors), Smart Cities, stejně jako aktivity EUROCITIES Deklarace ke klimatickým změnám (Declaration on Climate Change) a Zelená digitální charta (Green Digital Charter).


Projekty

Jedním z prvních mezinárodních projektů v oblasti životního prostředí a práce s informacemi, do něhož se Praha zapojila (r.1999), byl projekt CEROI (Cities Environment Reports on the Internet, www.ceroi.net, resp. http://ceroi.net, program UNEP, koordinace GRID – Arendal). Praha společně s dalšími městy zpracovala pilotní prezentaci podle stanovené metodiky. V dalších letech (2000–2002) se Praha účastnila projektů EU v oblasti informatiky o životním prostředí – INTERACT (Interactive Services and Management Support for Environment Impact Assessment and Permitting Procedures) a HEAVEN (Healthier Environment through Abatement of Vehicle Emission and Noise, http://heaven.rec.org). V posledních několika letech se Praha zapojila spoluprací s jinými městy EU i do příprav dalších projektů v tématických oblastech informatika, životní prostředí, územní plánování, doprava aj. (např. Air For Europe, CITEAIR, INTELCITY, INSPIRE, SURE, BOOCLA). Projekty byly představeny podrobněji v minulých ročenkách. Novějšími projekty jsou např. CITEAIR II, PASODOBLE, TRANSPHORM a UHI - URBAN HEAT ISLAND (podrobné informace o uvedených vybraných projektech).

  • 22. května 2014
  • 22. května 2014
(průměr: 2.82; 193 hodnocení)
Vaše hodnocení: