(Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Upozornění, naše tipy


Koncepční dokumenty a aktivity hl.m. Prahy v oblasti EVVO

koncepční dokumenty v ŽP, ilustrační obr

Koncepční aktivity v oblasti EVVO probíhají na celostátní i krajské úrovni v návaznosti na již zpracované a přijaté koncepční dokumenty. Na celostátní úrovni se jedná o Státní program EVVO a EP na léta 2016-2025 (dokument schválený usnesením vlády ČR č. 652 ze dne 20. července 2016, dále jen „SP EVVO a EP“)..Strategickým cílem SP EVVO a EP je praktické uplatňovaní principů udržitelného rozvoje v celé výchovně vzdělávací struktuře společnosti. Na úrovni jednotlivých krajů navazují na SP EVVO a EP krajské systémy a koncepce EVVO.

Základní rámec zajištění EVVO v hl.m. Praze:

V roce 2002 schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1741 ze dne 22. 10. 2002 cíle a hlavní úkoly EVVO na území hl. m. Prahy v návaznosti na SP EVVO ČR. Základním strategickým dokumentem v oblasti ekologické výchovy pro hl. m. Prahu do r. 2015 se v té době stala Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl.m. Prahy na roky 2005 – 2015.Návazně byly zpracovávány akční plány na jednotlivé roky příp. delší období (základní informace o přijatých akčních plánech). V roce 2015 proběhla příprava aktualizované koncepce pro návazné období - Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2016 - 2025, která byla schválena usnesením Rady hl.m. Prahy č. 125 ze dne 26. 1. 2016 (plné znění dokumentu a informace o jeho přípravě).Návazně byl připraven a Radou hl. m. Prahy schválen Akční plán Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2016 - 2017.

Na základě Krajské Koncepce EVVO na roky 2005-2015 byla v roce 2007 vytvořena a následně obsazena pracovní pozice na MHMP s funkcí krajského koordinátora EVVO v Praze (Pozn.: v období od 1. 5. 2014 do 15. 3. 2016 byla tato funkce delimitována do příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy) a zároveň jmenována Poradní skupina environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze(aktuální seznam členů, zápisy z jednání).V rámci MHMP je oblast EVVO v působnosti odboru ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP) a dále odboru školství a mládeže MHMP (SML MHMP).

Stěžejními projekty hl. m. Prahy v této oblasti jsou např. projekty ekologických výukových programů pro školy, projekty exkurzí pro pražské školy, projekty vzdělávání pedagogických pracovníků, projekt podpory ekoporadenství, kampaň ke Dni Země, Krajská konference EVVO nebo soubory aktivit v oblasti přípravy informačních materiálů pro veřejnost


Aktuality z oblasti:

 • 4.1.2022 Pražská EVVOluce č. 4/2021 – zima, sníh, led ve spojitosti s Prahou.
  Kde v Praze je možné legálně jezdit na běžkách, sáňkovat či bobovat a patří mezi povolené sporty v hlavním městě i sjezdové lyžování a snowboarding? Je zima pouhým nutným zlem a obdobím, kdy si příroda dává nucenou technickou odstávku? Pohled na zimu z pohledu pražského lesníka nebo zvířecích obyvatel pražské ZOO. Jak se Praha vypořádává se zimou z pohledu elektřiny nebo správy komunikací, a jak funguje nový kompostér v Pražské tržnici? A také „Tři lekce z covidového období pro environmentální výchovu“ a nakonec i tradiční rubriky -  ekovýchovné akce a projekty v Praze, kalendář akcí, tradiční procházka pražskou přírodou.
 • 25.11.2021 Zájemcům jsou k dispozici další 2 online přednášky k tématu EVVO a ochrany klimaty
  Hlavní město Praha v roce 2020 finančně podpořilo projekt Aplikace modelu převrácená učebna pro výuku kurzů environmentální výchovy na vysokých školách (projekt byl financován Státním fondem životního prostředí ČR), v rámci něhož bylo s finanční podporou Prahy připraveno postupně 6 online přednášek tohoto typu. Nově byly v roce 2021 připraveny s podporou hl. m. Prahy další 2 online přednášky k tématu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) se zacílením na učitele EVVO a studenty zejména vysokých škol připravující se na učitelské povolání. Přednášky jsou nyní online a zdarma k dispozici všem zájemcům. Kompletní přehled dosud publikovaných přednášek v rámci projektu je k disp. na stránkách EVVOprednasky.cz.
 • 15.11.2021 Proběhla 12. Konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) hl. m. Prahy
  Tématem Krajské konference roku 2021 bylo vzdělávání o změně klimatu. Konference proběhla on-line 4. listopadu 2021, pro hlavní město Praha ji realizoval Toulcův dvůr, z.s.
 • 3.11.2021 Již 12. Konference environmentálního vzdělávání hl. m. Prahy bude na téma Vzdělávání o změně klimatu a bude se konat tentokrát online
  Tématem Krajské konference roku 2021 je Vzdělávání o změně klimatu, zabývat se bude tzv. klimatickým vzděláváním a je určena jak pedagogům, tak pracovníkům ve veřejné správě či v neziskovém sektoru. Konference proběhne on-line, připojit se účastníci mohou i ze sborovny nebo kabinetu, kanceláře, či z domova.
 • 13. prosince 2016
 • 20. března 2014
(průměr: 2.95; 164 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy