Dokument schválený usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č.13/21 dne 11.ledna 1996.
Document approved by the Municipal Assembly of the City of Prague on January 11, 1996 (Resolution No. 13/21).
Zpracovatel: Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy.
V těchto zásadách je stanovena celková koncepce dopravního systému města, kterou orgány zodpovědné za správu města i přes značnou finanční náročnost postupně naplňují. Hlavním dlouhodobým cílem dopravní politiky hlavního města Prahy je dosažení takového stavu, v němž úroveň dopravního systému města a jeho okolí bude v souladu s nároky na přepravu, s požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí a s předpokládaným budoucím rozvojem města.
Dokument k dispozici:
- na WWW stránkách Ústavu dopravního inženýrství hlavního města Prahy (http://www.udi-praha.cz, část Informace odborníkům - Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy).
Pozn.: klíčové priority pro volební období 2002-2006 byly uvedeny v Programovém prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2002 - 2006 v části Doprava.  Navazujícím dílčím dokumentem je Koncepce dalšího rozvoje zón placeného stání v podmínkách hlavního města Prahy (viz usnesení ZHMP číslo 26/13 ze dne 31.3. 2005)
Aktualizace popisu: k listopadu 2006.