Co se týče ochrany životního prostředí na území hlavního města Prahy, je tato ochrana upravena jednak právními předpisy (tj. zákony, nařízeními vlády ČR, vyhláškami ministerstev), jejichž platnost se vztahuje na území celé České republiky, a dále právními předpisy, které na základě zákonného zmocnění vydalo Hlavní město Praha v samostatné nebo přenesené působnosti, a jejichž platnost se vztahuje výlučně na vlastní území hlavního města Prahy.


Stav k 30. 6. 2023 (zdroj: OCP MHMP)

Obecné právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

 


 

Ochrana ovzduší

(odkaz na průběžně aktualizovaný přehled v rubrice Ovzduší)

Ochrana vod

(odkaz na průběžně aktualizovaný přehled v rubrice Voda)

Příroda, krajina, zeleň

(odkaz na průběžně aktualizovaný přehled v rubrice Příroda, krajina, zeleň)

Ochrana rostlinstva a živočišstva

 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) , ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) , ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu

 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů

Ochrana horninového prostředí

 • zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Odpady

(odkaz na průběžně aktualizovaný přehled v rubrice Odpady)

Nakládání s chemickými látkami

 • zákon. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí právní předpisy:
 • vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
 • vyhláška č. 162/2012 Sb., o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi
 • vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe
 • vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

Posuzování vlivů na životní prostředí

(odkaz na průběžně aktualizovaný přehled v rubrice Posuzování vlivů na životní prostředí)

Integrovaná prevence znečišťování

 

Hluk

 • zákon č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, ve znění pozdějších předpisů

  Prováděcí právní předpisy:
 • nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhlášky a nařízení hl. m. Prahy související s životním prostředím

 • vyhláška č. 12/1964 Sb. NVP, o vyhlášení chráněného přírodního výtvoru „Divoká Šárka“
 • vyhláška č. 5/1968 Sb. NVP, o prohlášení chráněných přírodních výtvorů v Praze a jejich ochranných pásem
 • vyhláška č. 1/1982 Sb. NVP, o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Klánovický les, Xaverovský les, Šance, Cholupická bažantnice, U Hájů, Homolka a jejich ochranných pásmech
 • vyhláška č. 3/1982 Sb. NVP, o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Požáry, Dalejský profil, Opatřilka – Červený lom, U Nového mlýna, Housle, Ládví, Okrouhlík, Vinořský park, Obora v Uhříněvsi a jejich ochranných pásmech
 • vyhláška č. 4/1982 Sb. NVP, o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Barrandovské skály, Kalvárie v Motole, Baba, Dolní Šárka, Podbabské skály, Sedlecké skály, Salabka, Havránka, Trojská, Podhoří, Bohnic­ké údolí, Zámky a jejich ochranných pásmech
 • vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP, kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hlavním městě Praze
 • vyhláška č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně
 • vyhláška č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)
 • nařízení č. 10/2009 Sb. hl. m. Prahy, o vyhlášení přírodní památky Prameniště Blatovského potoka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 18/2009 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukci budov
 • nařízení č. 3/2013 Sb. hl. m. Prahy o zřízení přírodní rezervace Klánovický les a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 13/2013 Sb. hl. m. Prahy o zřízení přírodní památky Petřín včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 14/2013 Sb. hl. m. Prahy o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 16/2013 Sb. hl. m. Prahy o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 1/2014 Sb. hl. m. Prahy o zřízení přírodní památky Xaverovský háj a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 10/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy
 • nařízení č. 14/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 17/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní památky Skály v zoologické zahradě včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 3/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území hlavního města Prahy
 • nařízení č. 6/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vyhlašuje závazná část plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy
 • nařízení č. 11/2017 Sb. hl. m. Prahy o zřízení přírodní památky Dvorecké stráně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 15/2018 Sb. hl. m. Prahy o zřízení přírodní rezervace Chuchelské háje včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy
 • nařízení č. 5/2020 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní rezervace Prokopské údolí včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 5/2021 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní památky Zámky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 • 14/2022 Sb. hl. m. Prahy, o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod tvořený územím hlavního města Prahy
 • 20/2022 Sb. hl. m. Prahy, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech)