Upozornění, naše tipy

 • -

Co je Integrované povolování (IPPC)?

IPPC, ilustrační obr.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), z anglického Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), je základním kamenem harmonizace české legislativy v oblasti životního prostředí s legislativou Evropské unie. Představuje tržně kompatibilní nástroj, který slučuje výhody individuální motivace podniků a jejich vlastníků s možností efektivní účasti odborné i laické veřejnosti v rozhodovacích procesech. Tím podněcuje proces samovolného a dobrovolného zvyšování nároků v oblasti energetické a materiálové úspornosti podniků, environmentální šetrnosti výrobních procesů, výrobků a produkce znečišťujících látek. V oblasti legislativy a její implementace je jedním z pilířů snahy Evropské unie o směřování k trvale udržitelnému rozvoji.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), nabyl účinnosti dne 1. 1. 2003. Současně byly přijaty prováděcí předpisy k zákonu: vyhláška MŽP č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění a nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách. Od 1. 1. 2011 je účinná vyhláška č. 363/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení. Dne 20. 9. 2013 nabyla platnosti a dne 5. 10. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci, která nahrazuje vyhlášku č. 554/2002 Sb.

Žádost o integrované povolení musí splňovat požadavky § 4 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů a musí odpovídat vzoru stanoveného vyhláškou č. 288/2013 Sb., kterou se stanoví následující vzory a související vysvětlivky k jejich vyplnění:

 • vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění,
 • náležitosti základní zprávy,
 • náležitosti odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami,
 • vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.

Integrované povolení – rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení. Vydává se namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to tyto předpisy umožňují.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci:

 • stanoví povinnosti provozovatelů zařízení
 • upravuje postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení
 • stanoví působnosti orgánů veřejné správy podle tohoto zákona,
 • upravuje náležitosti systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, zřízení a činnost technických pracovních skupin a zveřejňování informací o nejlepších dostupných technikách,
 • stanoví sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem,
 • upravuje vedení informačního systému integrované prevence a stanoví jeho obsah

Od roku 2018 platí, že práva a povinností vyplývající ze stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, lze vykonávat nejdříve ode dne právní moci integrovaného povolení. 

Změna v zařízení, která vyžaduje změnu integrovaného povolení, může být uskutečněna pouze na základě pravomocně schválené změny integrovaného povolení.

Provozovatel zařízení nespadajícího do působnosti zákona o integrované prevenci může požádat o integrované povolení dobrovolně.

Další informace: www.mzp.cz/ippc, http://www.ippc.cz/, http://www.cenia.cz/


Integrované povolování (IPPC) v hl.m. Praze


Aktuality z oblasti:

 • 20. února 2014
 • 20. února 2014
(průměr: 3.03; 144 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO