Strategické a územní plánování, koncepční dokumenty pro oblast životního prostředí

Strategické a územní plánování

ilustrační obrázekStrategické plánování (příprava strategických a akčních plánů jako komplexních programových dokumentů obcí, měst, mikroregionů a krajů) hraje v současnosti velmi významnou roli v rozvoji příslušného území a komunit s ním spjatých. Tyto dokumenty formulují základní strategii rozvoje celé komunity, všech sfér jejího fungování i celého území, s důrazem na souvislosti a vzájemnou podporu navržených cílů. Na strategické a akční plány by v ideálním případě měly navazovat a být s nimi provázány další koncepční dokumenty (koncepce, politiky, plány) pro dílčí oblasti fungování komunity (např. pro dopravu, energetiku, odpadové hospodářství apod.). Strategický plán rozvoje komunity (na úrovni obce či kraje) by měl být také úzce provázán s dalším významným dokumentem - Územním plánem, který musí respektovat další nadřazené dokumentace (např. politiku územního rozvoje, zásady územního rozvoje ad.).  

Z hlediska ochrany životního prostředí je pak zapotřebí zajistit, aby strategické plánování respektovalo zásady udržitelného rozvoje a snažilo se propojit žádoucí ekonomické a sociální aspekty s potřebami životního prostředí. Proces strategického plánování musí být zároveň v maximální možné míře otevřený a transparentní. 
Strategické plánování samozřejmě také musí nacházet adekvátní odezvu v každodenní rozhodovací praxi při řízení obce, města nebo většího územního celku. Bez této reflexe může být reálný vliv jakéhokoliv strategického dokumentu výrazně snížen.

Hlavní město Praha a jeho orgány si dlouhodobě uvědomují významnou úlohu strategického plánování pro ochranu a péči o životní prostředí v Praze. Dokladem toho jsou jak platný Strategický plán hl. m. Prahy (přijatý v roce 2000, návazně v aktualizované podobě v roce 2008 /pozn.: v současné době probíhá příprava aktualizovaného Strategického plánu/), tak i předcházející a navazující práce na koncepčních dokumentech pro jednotlivé dílčí oblasti životního prostředí. V návaznosti na platnou právní úpravu a existující koncepční dokumenty na celostátní úrovni byly postupně zpracovány a následně projednány orgány města základní koncepce hl. m. Prahy pro oblast EVVO, ochrany ovzduší, vodního hospodářství, energetiky, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, pro oblast cyklistické a pěší dopravy, péče o zeleň v Praze aj..


Přehled základních koncepčních dokumentů města (oborových koncepcí) se vztahem k životnímu prostředí:

(přijaté dokumenty - stav k červenci 2016, pokud není uvedeno jinak)

Dokumenty v přípravě, popř. v etapě schvalování orgány města:

-


Územní plánování

Územní plánování je velmi účinným nástrojem prosazování cílů udržitelného rozvoje a má na území Čech a Moravy velmi dlouhou tradici (první legislativní úprava již v roce 1941), stabilizovanou právní úpravu i organizační, technickou a odbornou základnu. Územní plány v optimální podobě umožňují účinnou ochranu přírody, budování územních systémů ekologické stability a ochranu rekreačního zázemí městských sídel a průmyslových aglomerací. 
V současnosti platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy byl přijat v roce 1999, ve fázi přípravy je v současné době Metropolitní plán hl. m. Prahy.
Dalším nástrojem územního plánování na úrovni krajů jsou Zásady územního rozvoje kraje, které jsou nadřazeny územním plánům obcí. Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR hl. m. Prahy) byly vydány na konci roku 2009. Dalším dokumentem v této oblasti jsou Územně analytické podklady hlavního města Prahy (ÚAP), které slouží jako zdroj informací při plánování rozvoje území, včetně přípravy územního plánu města a dalších dokumentací. Aktualizovány jsou každé 2 roky.


  • 1. července 2014
(průměr: 2.68; 148 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou Program Čistá energie Praha Kotlíkové dotace Praha IV

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období