Od roku 1995, kdy hlavní město zahájilo projekt Praha stromům – stromy Praze v jehož rámci započala systematická obnova uličních stromořadí, se podařilo v pražských ulicích (především ve stromořadích I.kategorie) odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP a jeho předchůdcům vysadit více než 3.580 nových stromů (vztaženo ke konci roku 2012).
Pozn.:Nezávisle na aktivitách MHMP a Lesů hl. m. Prahy pak v ostatních uličních stromořadích probíhají další výsadby realizované TSK, úřady městských částí nebo prostřednictvím tzv. náhradních výsadeb uložených orgány ochrany přírody dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy (a jeho předchůdci) vystupuje od roku 2003 jako správce stromořadí I.kategorie na základě výše uvedené smlouvy uzavřené s Technickou správou komunikací hl.m.Prahy, tj. „Smlouvy o zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci“. Přílohou této smlouvy je pak každoročně aktualizovaný seznam konkrétních ulic a uličních úseků zařazených do systému stromořadí celopražského významu, tj. I. kategorie.

Základním bodem systému péče o stromořadí je jejich postupná obnova a zvyšování podílu mladých výsadeb – tj. zvyšování podílu stromů s dlouhodobou perspektivou do budoucna. U nových výsadeb pak je zcela zásadním prvkem zdárného rozvoje zajištění kvalitní povýsadbové péče v prvních třech až pěti letech po výsadbě. Nedílnou součástí péče o stromořadí je i realizace opatření vedoucích ke zlepšení stávajících existenčních podmínek pro stromy – např. obnova podsadbových zelených pásů, instalace mechanických zábran proti hutnění kořenové zóny apod.

Vlastní realizaci obnovy uličního stromořadí předchází pečlivá projekční příprava, v rámci které je projekt projednáván s dotčenými orgány státní správy a zároveň s dotčenými správci sítí technické infrastruktury.  Při realizovaných obnovách je pak v prvé řadě kladen důraz na snahu rozšířit stávající počet výsadbových míst i v úsecích, kde v současné době stromy v ulicích nejsou a kde to podmínky dovolují. Počet nově vysazovaných stromů ve stromořadích I.kategorie tak většinou při realizovaných obnovách značně převyšuje počet stromů kácených.

V rámci systému péče o stromořadí I.kategorie byl spuštěn i pilotní projekt na realizaci výsadeb podrostového společenstva trvalek a cibulovin ve vybraných úsecích stromořadí. V současné době jsou zrealizovány  tyto trvalkové podsadby v ulici Hořejší nábřeží (v úseku Na Valentince – Vltavská), Jičínská (v úseku Korunní – Slezská), Kostelní (v úseku Kamenická – Fr. Křížka), Českomoravská (v úseku  Ocelářská – Kurta Konráda) a Ostrčilovo náměstí.

Bližší údaje k jednotlivým realizovaným obnovám stromořadí I.kategorie jsou každoročně uváděny v ročence Praha Životní prostředí:
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 ] Výsadby uličních stromořadí realizované v letech 1995-2004

 


Finanční prostředky poskytované MHMP ročně na obnovu stromořadí I.kategorie se pohybují většinou v průměru mezi 4 – 6 mil. Kč a na údržbu těchto stromořadí je ročně vynaloženo v průměru okolo 4 mil. Kč.

KONTAKTY:
MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení péče o zeleň
Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1
Ing. Alice Dědečková, tel.:236 00 5814, e-mail: alice.dedeckova@praha.eu

Lesy hl. m Prahy, Středisko městské zeleně - správa stromořadí
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
Mgr. Magdalena Jelínková, tel. 731 142 930, e-mail: jelinkova@lesy-praha.cz,