Aktuality z oblasti:


Stromořadí

Celková rekonstrukce prostoru stávajícího stromořadí v Italské ulici v Praze 2

Uliční stromořadí přímo ovlivňuje klimatické činitele a snižuje negativní důsledky urbanizovaného (zastavěného) prostředí. Stromy působí na teplotu vzduchu, brání přehřívání ulic a mírní tepelné výkyvy. Zvyšují také vzdušnou vlhkost a mají velký význam ve snižování množství prachu a hlučnosti. V neposlední míře mají pozitivní vliv na psychický stav a estetický rozvoj člověka.

Veškerá zeleň přiléhající ke komunikacím je podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích tzv. příslušenstvím komunikace a jako taková je zřizovací listinou svěřena do péče Technické správy komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSK).
Z těchto ploch komunikační zeleně je cca sto alejí (tj. přibližně šest tisíc stromů) zařazeno do systému stromořadí I. kategorie a péči o tato stromořadí zajišťuje na základě smlouvy o "Zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci" uzavřené s TSK roku 2003 odbor ochrany prostředí MHMP (dříve Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství  MHMP), od května roku 2014 prostřednictvím organizace Lesy hl.m.Prahy. Tato péče probíhá v rámci v roce 1995 zahájeného projektu „Stromy Praze – Praha stromům“ (více o historii a průběhu projektu). Do systému stromořadí I. kategorie jsou zařazena např. mimo jiné stromořadí, která jsou spojovacím prvkem mezi jednotlivými plochami zeleně, stromořadí v historické zástavbě, nebo stromořadí na páteřních komunikacích v centrální části města.

Obnova a údržba stromořadí I. kategorie

Od roku 1995 se podařilo v pražských ulicích (především ve stromořadích I. kategorie) odboru ochrany prostředí MHMP a jeho předchůdcům vysadit více než 3.753 nových stromů (vztaženo ke konci roku 2014). Základním bodem systému péče o stromořadí je jejich postupná obnova a zvyšování podílu mladých výsadeb – tj. zvyšování podílu stromů s dlouhodobou perspektivou do budoucna. U nových výsadeb pak je zcela zásadním prvkem zdárného rozvoje zajištění kvalitní povýsadbové péče v prvních třech až pěti letech po výsadbě. Nedílnou součástí péče o stromořadí je i realizace opatření vedoucích ke zlepšení stávajících existenčních podmínek pro stromy – např. obnova podsadbových zelených pásů, instalace mechanických zábran proti hutnění kořenové zóny apod. Při realizovaných obnovách je pak v prvé řadě kladen důraz na snahu rozšířit stávající počet výsadbových míst i v úsecích, kde v současné době stromy v ulicích nejsou a kde to podmínky dovolují. Počet nově vysazovaných stromů ve stromořadích I.kategorie tak většinou při realizovaných obnovách značně převyšuje počet stromů kácených. V rámci systému péče o stromořadí I.kategorie byl spuštěn i pilotní projekt na realizaci výsadeb podrostového společenstva trvalek a cibulovin ve vybraných úsecích stromořadí (v současnosti např. v ulicích Hořejší nábřeží, Jičínská, Kostelní, Českomoravská a Ostrčilovo náměstí).  Finanční prostředky poskytované MHMP ročně na obnovu stromořadí I.kategorie se pohybují většinou v průměru mezi 4 – 6 mil. Kč a na údržbu těchto stromořadí je ročně vynaloženo v průměru okolo 4 mil. Kč. podrobnější informace k obnově a údržbě

KONTAKTY:
MHMP, Odbor ochrany prostředí, oddělení péče o zeleň
Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1
Ing. Alice Dědečková, tel.:236 00 5814, e-mail: alice.dedeckova@praha.eu

Lesy hl. m Prahy, Středisko městské zeleně - správa stromořadí
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

Ing. Petra Palusová, tel.: 770 177 213, e-mail: palusova@lesy-praha.cz


OBNOVA A ÚDRŽBA STROMOŘADÍ - SOUHRNNÉ ÚDAJE A BLIŽSÍ INFORMACE K JEDNOTLIVÝM AKCÍM REALIZOVANÝM V UPLYNULÝCH LETECH

  • 23. února 2014
  • 23. února 2014
(průměr: 3.08; 385 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období