Hlavním městem Prahou podporované EVP programy pro školní rok 2023/2024 jsou realizovány jednak v rámci Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (agendu s tímto programem spojenou zajišťuje odbor ochrany prostředí MHMP) a rovněž prostřednictvím příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy, nebo formou zakázky. Celkově se pro toto období jedná o 325 různých programů realizovaných v rámci uvedených dotací a dalších 73 programů zajišťovaných Střediskem ekologické výchovy Lesů HMP. Programy jsou školám a dalším kolektivům k dispozici od září 2023.

Kompletní přehled EVP pro školní rok 2023/2024 (realizovaných v rámci uvedených grantů a SEV Lesů HMP) lze nalézt na tomto Portálu ŽP v rubrice Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta pod odkazem Nabídka ekologických výukových programů (EVP). V případě zájmu o konkrétní program je nutné kontaktovat příslušnou organizaci.

V tomto školním roce se jedná o tyto organizace (řazeno abecedně):

  • Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. (AMPI)
  • Botič o.p.s.
  • Ekocentrum Podhoubí
  • Ekodomov, z.s.
  • Lesy hl. m. Prahy
  • Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím
  • 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.

Pozn.:
EVP pro školy realizují i další subjekty (DDM, Botanická zahrada, ZOO Praha, nestátní neziskové organizace, popř. další subjekty působící v oblasti EVVO na území hl. m. Prahy). Informace o nabízených programem najdete na webových stránkách těchto organizací.

Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Děje se tak prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod úměrně příslušné věkové kategorii žáků a jejich zkušenostem. EVP zahrnují obsah ekologický (v odborném smyslu slova), environmentální, biologický nebo ochranářský (zabývající se ochranou přírody a krajiny). Programy jsou lektory připravované a vedené pro praktické využití nabytých poznatků, souvislostí a dovedností. EVP probíhají zpravidla mimo školu, tj. v přírodě, přírodní učebně, zahradě, ve středisku ekologické výchovy apod. v délce minimálně 2 vyučovací hodiny (resp. 2x 45 minut), pro mateřské školy v délce minimálně 60 minut. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého.