Obsahem semináře budou informace o nakládání s odpady v Praze, jak funguje systém pro základní školy a užitečné rady, jak postupovat při zavádění třídění odpadů v ZŠ, seznámení s novými projekty, informační kampaní a další.

Přínosem bude také informace zástupce kolektivních systémů ASEKOL a.s., EKOLAMP, s.r.o., ELEKTROWIN a.s. a ECOBAT s.r.o. o zpětném odběru a recyklaci elektroodpadu a seznámení pedagogů se zajímavým školním vzdělávacím programem Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, do kterého se mohou zapojit  i základní školy.

Dále budou pedagogové informováni o projektech a aktivitách v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) se zaměřením na školy, které připravuje hl. m. Praha ve spolupráci s řadou organizací, společností a firem. Účastníci se dozvědí, co nového se připravuje v oblasti EVVO pro nejbližší období, budou poskytnuty informace k připravované nové Krajské koncepci EVVO hl. m. Prahy na období 2016 až 2025 a ke Krajské konferenci  EVVO, která se uskuteční 15. října 2015 a bude určena především pro pedagogické pracovníky škol.

Uvedený seminář je zdarma a rovněž Vám budou poskytnuty zdarma informační materiály k daným tématům.

Informace o připravovaném semináři (pozvánka) byla rozeslána formou dopisu na všechny základní školy v Praze. Na semináře, které proběhnou 21. a 23. 9. 2015, je možné se ještě přihlásit na uvedeném kontaktu: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, popřípadě přes e-mail: jitka.janovicova@praha.eu.