Dno Svépravického potoka bylo navýšeno o 1,5 m a na vzniklém prostoru, který dosahoval šíře až 10 m, se vymodelovalo nové klikatící se koryto, místy stabilizované kamenným záhozem.

Betonový stupeň u nátoku do Pískovny byl zrušen a nahradil ho krátký kamenný skluz, nad nímž se koryto rozšířilo, a vznikla zde malá vodní plocha. Součástí těchto úprav byla i přestavba mostu přes potok.

Původní betonový kanál od výtoku z rybníka Martiňák byl zasypán a nově zbudovaný odtok má nyní tvar přírodě blízkého koryta s pozvolnými břehy.

Na poli vedle Martiňáku vznikla také nová tůň o ploše 1 800 m2. Zajímavostí je, že v rámci archeologického průzkumu byly v místě tůně nalezeny zbytky chatrče z doby římské a kamenné stavby, které mohly dříve sloužit jako hrázky malých rybníčků.

Úpravou prošel i nátok a odtok z rybníka V Pískovně. Voda z Pískovny původně odtékala do Rokytky. Nyní má však nový odtok, který zásobuje vodou přilehlý mokřad v západní části Pískovny a voda se pak vrací zpět do Svépravického potoka.

V rámci revitalizace byla zpevněna také cesta vedoucí od Svépravického potoka k brodu přes Rokytku.

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.

finanční podpora z evropských fondů , program OPPK, loga