V rámci revitalizace, která probíhala mezi frekventovanou silnicí K Lesíku a Slatinou vysadil pruh lesa, který v budoucnu zajistí větší klid v této oblasti. Na les pak navazují sekané louky s tůněmi, mokřady a roztroušenými stromy. V jižní a západní části Slatiny byly v břehu vyhloubeny zálivy s pozvolnými břehy, které zvětšily retenční objem nádrže a zároveň propojily vodní a suchozemské prostředí, čímž se místo zatraktivnilo pro ptáky a obojživelníky. Podél východní louky a Hostavického potoka byly vysazeny dubové aleje.

Součástí projektu byla i úprava přechodu cyklostezky přes silnici K Lesíku. Cyklostezka, která původně vedla po frekventované silnici v délce 40 m, byla prodloužena tak, aby křížila silnici pouze v jednom místě, a tím se zvýšila bezpečnost cyklistů i řidičů.

V rámci revitalizace bylo upraveno i koryto Hostavického potoka nad nádrží v délce 266 m. Potok zde byl původně zpevněn velmi netypickým betonovým opevněním při jakési „revitalizační“ úpravě, během které byl beton pod tlakem nalit do připravených rohoží a vznikly tak jakési bochánky. Ty měly pak zcela zarůst vegetací. Bohužel se ukázalo, že opevnění zarůstá jen částečně a stromy a keře vyrůstající v usazené zemině navíc nejsou stabilní, protože nemohou kořeny proniknout až do terénu.

 Původní koryto potoka se zasypalo a vedle něj bylo vytvořeno nové, přírodě blízké klikatící se koryto, které více odpovídá současným požadavkům na vzhled vodních toků a ochranu přírody. Vzhledem k tomu, že do potoka jsou nad nádrží zaústěny dešťové vody z Měcholup, byla zde pro převádění velkých vod vybudována široká berma s tůněmi. Těsně nad ústím potoka do retenční nádrže Slatina bylo revitalizační koryto ukončeno a voda se zde rozlévá do malého mokřadu.

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.

finanční podpora z evropských fondů , program OPPK, loga