Název indikátoru Jednotka Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Zdroj Poznámka
Produkce odpadů na obyvatele t/obyv./rok           2011-2014 MHMP, CENIA (do r. 2006 VÚV TGM),
MHMP
kompil.
MHMP
Základní sada CEROI Indikátor POH hl. m. Prahy4) – základní indikátor I.4. V rámci podpory dosažení cílů POH ČR je stanoven cíl vytváření podmínek pro snižování měrné produkce odpadů (průběžně) a pro související indikátor měrná produkce nebezpečných odpadů je stanoven cíl snížení o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000.
–  odpady celkem   3,81 3,97 3,06 3,39      
–  komunální odpady   0,667 0,583 0,537 0,542      
– nebezpečné
odpady
  0,088 0,106 0,064 0,049      
–  odpady
z domácností
  0,320 0,310 0,322 0,324     Produkce odpadů z domácností – indikátor POH hl. m. Prahy4) I.19. V rámci nakládání s komunálním odpadem je do roku 2010 zajištěno sdružené plnění zpětného odběru obalů.
Podíl využitých odpadů %           2011-2014 MHMP, CENIA (do r. 2006 VÚV TGM), MHMP kompil.
MHMP
Indikátor POH hl. m. Prahy4) – základní indikátor I.5 (hodnoty pro odpady celkem) V rámci podpory dosažení cílů POH je stanoven cíl zvýšit do roku 2012 podíl využívání odpadů (ze všech vznikajících) na 55 %. Pro komunální odpady je obdobně stanoven cíl dosáhnout do roku 2010 materiálového využití 50 %.
* Hodnota indikátoru dle přijaté metodiky je 69,2 %, reálný stav je ale cca o 15 % nižší (zjištěné duplicity ve výpočtu).
–    využití celkem   36,4 34,3 33,3 42,5      
–    v tom energetické
využití
  6,3 6,2 8.3 7,5      
                 
Podíl odpadů odstraněných skládkováním % 1,6 0,8 1,0 1,2   2011-2014 MHMP, CENIA (do r. 2006 VÚV TGM),
MHMP
kompil.
MHMP
Indikátor POH hl. m. Prahy4) – základní indikátor I.8 (hodnoty pro odpady celkem) V rámci podpory dosažení cílů POH je stanoven cíl snížit podíl skládkování do roku 2010 o 20 % ve srovnání s rokem 2000.
                 
Podíl odpadů odstraněných spalováním % 0,06 0,1 0,2 0,03   2011-2014 MHMP, CENIA (do r. 2006 VÚV TGM),
MHMP
kompil.
MHMP
Indikátor POH hl. m. Prahy4)
základní indikátor I.10
(hodnoty pro odpady celkem)