Novým dodavatelem služby pro město je společnost Purum, s r.o., která začala s dvouletým plněním smlouvy dne 2.6.2017.

Každý občan může zdarma předat nepoužitelná léčiva do kterékoliv lékárny, která je povinna nepoužitelná léčiva převzít.

Nepoužitelná léčiva jsou léčiva:

  • nevyhovující jakosti (např. změna jejich vzhledu),
  • s prošlou dobou použitelnosti (je vyznačena na jejich obalu),
  • uchovávaná za jiných podmínek (např. teplotních a světelných podmínek než je uvedeno v příbalové informaci u léčivého přípravku),
  • připravená za jiných než předepsaných podmínek,
  • zjevně poškozená (např. potrhaný a znečištěný obal léčivého přípravku),
  • bez obalu a označení - nelze zjistit, o jaké léčivo se jedná,
  • neotevřená balení léčiv, u kterých zatím neuplynula doba použitelnosti, nelze je však použít pro léčbu (např. z důvodu vedlejších účinků nebo ukončení léčby),
  • nespotřebovaná,

a musí být odstraněna včetně jejich obalů tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí nebo zvířat, anebo životního prostředí.

Shromažďování použitých injekčních stříkaček z domácí péče, jehel z inzulinových per diabetiků apod. není v kompetenci lékáren a tyto nebezpečné odpady je nutné předat zdravotnickému zařízení, v němž byla léčba pacientovi předepsána, nejlépe příslušnému ošetřujícímu lékaři.

Občané by si tedy měli pravidelně kontrolovat obsah své "domácí" lékárničky a vyřazovat z ní léčiva, která jsou již nepoužitelná. Léčiva, ale i ostatní nebezpečné odpady mohou dále obyvatelé s trvalým pobytem na území Hl. m. Prahy zdarma odevzdat na sběrných dvorech, stabilních sběrných místech hl. m. Prahy nebo v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu.