Informace o odpadech produkovaných fyzickými osobami na území hl. m. Prahy

Níže jsou uvedeny vybrané grafy z dokumentu "Vyhodnocení systému odpadového hospodářství hl. m. Prahy v letech 1998-2020" (MS word formát). Pro podrobnější seznámení s produkcí a způsoby nakládání s odpady, které na území města produkují občané, prosím využijte zmíněný dokument.

Graf 1 - Vývoj nákladů na nakládání s odpady od občanů k celkovým příjmům v tis. Kč v letech 2013 - 2020

Graf - Vývoj nákladů na nakládání s odpady od občanů k celkovým příjmům v letech 2013 - 2020

Zdroj: OCP MHMP

Jak je patrné z grafu výše, více jak polovinu nákladů na nakládání s odpady od občanů odkládaných na místa zajišťovaná Magistrátem hl. m. Prahy, tvoří náklady na zajištění sběru, svozu a využití či odstranění směsného komunálního odpadu. Dalších 30 % nákladů je potřeba na zajištění nakládání s odpady odloženými občany na stanovištích tříděného odpadu. Z ostatních nákladů je ještě významnější položkou financování 19 sběrných dvorů hl. m. Prahy, které činí 8 % z celkových nákladů.

Celkové náklady města na nakládání s odpady od občanů činily v roce 2020 cca 1,7 miliardy Kč, celkové příjmy pak 1,1 miliardy Kč. Největší část nákladů patří nakládání se směsným komunálním odpadem (v roce 2020 částka cca 999,8 mil. Kč hrazená převážně občany v rámci výběru poplatku za komunální odpad). Město na tuto službu doplácí každoročně  6 až 27 % nákladů ze svého rozpočtu.

 

Graf 2 - Nakládání s odpady od občanů v roce 2020

Graf - nakládání s odpady od občanů v Praze, 2020

Zdroj: OCP MHMP

 

Tab.1: Produkce a nakládání s odpady od občanů [tis. t rok-1]

Rok Celkové množství odpadů (kt) Odstranění (kt) Využití (kt)
skládkování jiné odstranění termické energetické materiálové celkem
2013 400,9 77,5   1,8 226,6 95 321,6
2014 405,8 65,7   0,5 241,9 97,8 339,7
2015 408,2 55,7   0,1 251,7 100,2 351,9
2016 423,5* 50,8 13,2 0,6 245,9 113,0 358,9
2017 430,3 54,8 16,9 0,6 241,3 116,7 358,1
2018 432,8 62,7 7,7 0,7 245,3 116,4 361,7
2019 440,9 63,8 7,5 0,7 249,1 119,6 368,6
2020 451,8 64,3 10,7 0,1 251,3 125,5 376,8

Pozn.:  Vyhodnocení jsou postavena na hodnotách uvedených v Ročním hlášení o produkci odpadů hl. m. Prahy za příslušný rok. V celkovém množství odpadů jsou zahrnuty odpady odložené občany na místa určená obcí, tedy Magistrátem hl. m. Prahy a od roku 2016 na základě doporučení ČIŽP také odpady od občanů odložené na místa určená úřady městských částí. Dále jsou zde zahrnuty odpady vznikající na základě smlouvy na údržbu komunikací mezi TSK a Pražskými službami a.s. (uliční smetky v roce 2020 činily 11 830 tun), odpady z budov Magistrátu a odpady z činnosti Městské policie (ze služeben a dále ze sběru injekčních stříkaček z veřejných prostranství).

*Počátek evidence odpadů od občanů odložených na místa určená úřady městských částí.

 

Graf 3 - Vývoj sběru odpadů na stanovištích tříděného odpadu (v ulicích a v domovním vybavení)

Graf - Množství tříděného sběru v ulicích a v domovním vybavení v letech 1998–2020 [t]

Zdroj: OCP MHMPInformace o celkovém množství odpadů produkovaných na území hl. m. Prahy

Pozn.: v hmotnostech níže jsou zahrnuty odpady produkované fyzickými osobami a právnickými osobami, tedy veškeré odpady, které na území města vznikly.

Tab.2: Produkce odpadů v Praze (tis. t . rok-1)

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Odpady celkem   4 715 4 941 3 811 4 269 4 161 4 602 4 517 5 187 5 080 4 451 5 072
z toho v kategorii: nebezpečné 109 132 79 62 71 58 64 99 124 98 97
ostatní 4 605 4 810 3 732 4 207 4 090 4 544 4 453 5 087 4 956 4 353 4 974

Zdroj: MHMP (od r. 2011), CENIA (do 2010)

 

Graf 4 - Podíly odpadů produkovaných na území hl. m. Prahy podle jejich původu, 2019

Graf - Podíly odpadů produkovaných na území hl. m. Prahy  podle jejich původu, 2019

Zdroj: MHMP (od r. 2011), CENIA (do 2010)Podrobnější souhrnné informace a statistiky