Právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství v ČR

Pozn.: seznam byl zpracován pracovníky oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství odboru ochrany prostředí MHMP.
Kompletní platná právní úprava je k nalezení na webových stránkách MŽP:

(aktualizace k 7/2021 - zákony)


Zákony

 • Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech
 • Zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností

 Vyhlášky

 • Vyhláška č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
 • Vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
 • Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
 • Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
 • Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
 • Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
 • Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlorordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 60 mg/kg (o nakládání s PCB)
 • Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
 • Vyhláška č. 465/2013 Sb., o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
 • Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
 • Vyhláška č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
 • Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů

 

 


Právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství v hl.m. Praze

vyhlášky a nařízení HMP v oblasti odpadového hospodářství