Děkujeme všem účastníkům projektu Podpora domácího kompostování na území hl. m. Prahy, kteří se zapojili a v uplynulém půl roce podepsali smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostéru. Někteří z nich již od podzimu 2018 kompostují svůj domácí bioodpad v zapůjčených kompostérech a zbylí účastníci mají možnost začít co nevidět.

Ke konci února 2019 bylo podepsáno posledních 50 smluv s náhradníky, kteří se do projektu přihlašovali dodatečně, místo původních účastníků. Ti se v několika případech z projektu odhlásili, např. z důvodu stěhování či jiných důvodů, pro které se již nemohli projektu dále účastnit. Nyní je všech 1750 smluv k podepsáno a poslední kusy kompostérů jsou připraveny k vyzvednutí na sběrných dvorech hl. m. Prahy.

Prosíme účastníky projektu, kteří si své kompostéry ještě nevyzvedli, aby tak neprodleně učinili. Kompostovací sezóna je za dveřmi a tak by bylo dobré, aby byly kompostéry sestaveny a případné nedostatky odhaleny a reklamace včas vyřízeny.


Kompostéry byly městem pořízeny v rámci podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, Prioritní osa 3 se Specifickým cílem 3.1 – Prevence vzniku odpadů. Na základě vyhlášené Výzvy město požádalo o poskytnutí finančních prostředků jako opatření spojené s předcházením vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů na území hl. m. Prahy.