odpad.jpg

Krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (dále jen „POH hl. m. Prahy“) zpracovalo Hlavní město Praha v samostatné působnosti dle § 41 a 43 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“).

POH hl. m. Prahy byl zpracován na základě Plánu odpadového hospodářství České republiky.

Dalšími podklady byly schválené koncepční dokumenty hl.m. Prahy, jakými jsou Strategický plán hl. m. Prahy  a Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy. POH hl. m. Prahy plně respektuje priority České republiky v oblasti ochrany životního prostředí, stanovené  Statní politikou životního prostředí ČR, Surovinovou politikou ČR, Akčním plánem zdraví a životního prostředí ČR a Státní energetickou koncepcí schválenou usnesením vlády č. 211 ze dne 10.3. 2004.

Účelem POH hl. m. Prahy je vytvoření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi v  souladu se zákonem o odpadech. Cílem je navrhnout takový integrovaný systém nakládání s odpady, který zefektivní současný systém a upřednostní materiálové využívání odpadů před jejich odstraněním.

POH hl.m. Prahy je zpracován na období 10 let.

Součástí schvalovacího řízení bylo i ukončení procesu posuzování vlivu POH hl.m. Prahy na životní prostředí (SEA POH hl. m. Prahy).


Jedná se o krajský plán odpadového hospodářství, který stanoví základní pravidla pro nakládání s odpady na území kraje a je podkladem pro zpracování navazujících plánů odpadového hospodářství původců odpadů.

POH hl.m. Prahy je rozčleněn do tří částí:


V říjnu 2005 byl Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválen návrh Obecně závazné vyhlášky č.20/2005, kterou se vyhlašuje Závazná část Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2006. / Usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy č. 31/22 ze dne 20.10.2005/.    

Závazná část POH hl. m. Prahy je podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů a samosprávy v oblasti odpadového hospodářství.

Členění Závazné části POH hl. m. Prahy odpovídá požadavkům zákona o odpadech a definuje cíle odpadového hospodářství hl. m. Prahy a opatření k dosažení těchto cílů.