DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Finanční prostředky určené na realizaci Programu Čistá energie Praha 2018 (po navýšení 24.000.000,- Kč) jsou dle odhadu pracovníků OCP MHMP pokryty již podanými žádostmi. Žádosti o dotaci z Programu Čistá energie Praha 2018 lze v souladu s Pravidly Programu Čistá energie Praha 2018 dále podávat do 30. 9. 2018, ale budou s největší pravděpodobností zamítnuty z důvodu vyčerpání finančních prostředků.

Komu je Program určen:

Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU, fyzických osob s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu, družstev a společenství vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky a městských částí hl. m. Prahy, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě uvedou do provozu ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2018.

Na co lze dotaci získat:

Z Programu je možno získat dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový, kondenzační. Program pamatuje také na podporu využití obnovitelných zdrojů energie (tepelných čerpadel a solárních panelů na ohřev vody a přitápění). V novostavbách jsou podporovány pouze obnovitelné zdroje energie.

Dotace budou poskytovány pouze do vyčerpání finančních prostředků určených k tomuto účelu v rozpočtu hl. m. Prahy v závislosti na datu podání žádosti, doložené všemi požadovanými přílohami, respektive na datu doplnění žádosti kompletními přílohami. Pro rok 2018 je v rozpočtu hl. m. Prahy (po navýšení o 6 mil. Kč usn. 788 ze dne 10. 4. 2018) na tento účel vyčleněna částka ve výši 24 mil. Kč. Na dotaci není právní nárok.

Způsob podání žádosti:

!!! POZOR !!!: Žádosti je možno podávat od 25. 5. - 30. 9. 2018. Žádosti podané mimo stanovenou lhůtu budou vráceny žadateli.

!!UPOZORNĚNÍ!!: Vzhledem k tomu že pátek 25. 5. 2018 není obecný návštěvní den je návštěvní doba pouze 8:00 – 16:00 hod. Z důvodu očekávaného vyššího počtu žadatelů doporučujeme využít k podání žádosti následující týden.

O dotaci v rámci Programu může žadatel požádat následujícím způsobem:

 1. vyplní a podepíše tiskopis „Žádost o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2018", dále jen žádost;
 2. doloží žádost čitelnými fotokopiemi všech nezbytných níže uvedených dokladů (originály je povinen předložit na požádání);
 3. žádost doloženou nezbytnými doklady si může žadatel nechat zkontrolovat na oddělení udržitelné energetiky OCP MHMP (Jungmannova 35, dveře č. 418, telefonní číslo 236 004 314, emailová adresa dotace.topeni@praha.eu);
 4. následně podá žádost včetně všech dokladů v podatelně Magistrátu hl. m. Prahy a to buď osobně, poštou, či prostřednictvím datové schránky.

Nezbytné doklady:

 • Potvrzení o zaplacení nákladů přeměny (instalace) tepelného zdroje (faktury a doklady o jejich zaplacení vystavené na žadatele);
 • Potvrzený záruční list tepelného zdroje, na který je požadována dotace s datem uvedení do provozu, případně ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobního čísla (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2018, je rozhodující pro uplatnění žádosti);
 • Revizní zpráva energetického zdroje (provedená po instalaci daného zařízení)
  - v případě plynového kotle Revizní zpráva plynového zařízení - pokud se jím nahrazuje starý plynový kotel lze i Revizní zpráva spalinové cesty;
  - v případě zdroje na elektřinu (tepelné čerpadlo, elektrokotel) - Zpráva o revizi elektrického zařízení;
  - v případě solárních panelů např. Protokol o zkoušce těsnosti;
 • Doklad o vlastnictví (dispozičním právu) bankovního účtu (netýká se žadatelů požadujících úhradu dotace složenkou);
 • Oznámení stavby (přeměny nebo instalace nového tepelného zdroje) místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Oznámení stavby musí obsahovat minimálně specifikaci původního a nového tepelného zdroje, adresu, kde k přeměně dochází a termín její realizace. Oznámení stavby není vyžadováno v případě rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností (výměna plynového kotle za kondenzační);
 • V případě využití OZE dvě fotografie dokládající realizaci zařízení (1x foto objektu (nemovitosti) a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu;
 • Pokud žadatel není vlastníkem bytu, doloží svoji žádost písemným souhlasem vlastníka s projektem, který je předmětem žádosti o dotaci a to i v případě spoluvlastnictví bytu v rámci SJM;
 • V případě zastupování žadatele jinou fyzickou nebo právnickou osobou je nutno doložit originál plné moci s ověřenými podpisy, případně ověřenou kopii plné moci;
 • Pokud je žadatelem právnická osoba, doloží svojí žádost kopií dokladu o právní subjektivitě;

V případě formálních nedostatků nebo technických nejasností si může OCP MHMP vyžádat další doplňující doklady.

Příloha 1 - Žádost o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2018 (soubor ve formátu PDF, vel. 723 kB)
Příloha 2 - Pravidla Programu Čistá energie Praha 2018 (soubor ve formátu PDF, vel. 166 kB)
Příloha 3 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2018 - pouze vzor, nevyplňujte (soubor ve formátu PDF, vel. 238 kB)


Telefonické konkrétní dotazy: Jiří Doubrava - 236 004 314, Pavel Lášek - 236 004 206