Kotlíkové dotace

dům s neekologickým vytápěním

Dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

UPOZORNĚNÍ:

K dnešnímu dni bylo v rámci dotačního programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech" nazývaného „Kotlíkové dotace Praha" podáno: 194 žádostí! Finanční prostředky již jen cca pro 2 žadatele.
Ukončením příjmu žádostí v rámci tohoto dotačního programu dotace na podporu výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v RD poskytování dotací tímto nekončí. Bližší informace naleznete pod záložkou „Kotlíkové dotace II“.


Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 291 ze dne 16. 2. 2016 Pravidla dotačního programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech" a vyhlášení Výzvy č. 1 k předkládání žádostí o dotaci z tohoto programu financovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, zkráceně pro občany nazývaného „Kotlíkové dotace Praha“.

Zahájení příjmů žádostí: 21. března 2016

Žádosti se podávají na hlavní podatelně MHMP (Jungmannova 35/29, Praha 1, přízemí).  

Poskytnutí dotace je v hl. m. Praze podmíněno podáním žádosti včetně všech příloh, tzn. až po provedení kompletní výměny tepelného zdroje (nárok zpětně i na obměny provedené po 15. 7. 2015), a to včetně doporučených mikro-energetických opatření. Nemá proto smysl ji podávat předem.

Na koho se tato dotace vztahuje:
Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU i občanů členských států Evropského sdružení volného obchodu, které vlastní na území hl. m. Prahy byt v rodinném domě nebo rodinný dům s maximálně třemi bytovými jednotkami, ve kterém hlavní zdroj vytápění, kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, nahradili moderním nízko emisním tepelným zdrojem následujícího typu:
-          kotlem na biomasu s automatickým přikládáním;
-          kombinovaným kotlem na uhlí & biomasa s automatickým přikládáním;
-          plynovým kondenzačním kotlem;
-          tepelným čerpadlem.

Dotační podporu obdrží pouze ten nový zdroj, který je obsažen v Seznamu výrobků a technologií, vedeném Státním fondem životního prostředí, který je k dispozici na adrese:https://svt.sfzp.cz (aktualizovaná podoba seznamu od 11.4.2016). Pozn.: seznam je poskytován Státním fondem životního prostředí pro všechny kraje ČR centrálně a obsahuje i výrobky, které  podle pravidel hl. m. Prahy nejsou podporovány, např. kotle pouze na uhlí.
Získat dotaci na instalaci solárního systému je možné pouze v kombinaci s některým s výše uvedeným tepelným zdrojem.
Tam, kde je u konečného uživetele zřízena plynová přípojka, bude podporována instalace buď plynového kondenzačního kotle, nebo tepelného čerpadla (pokud tomu nebrání vážné důvody na straně žadatele, zejména technického rázu).

Současně musí být provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu, viz Mikro-energetická opatření.

Posouzení, v jakém stavu je dům z pohledu energetické náročnosti provede energetický specialista. Pro dům, který má předpoklad, že splní energetické kvalifikační požadavky na energetickou třídu „C“, zpracuje průkaz energetické náročnosti budovy a mikro-energetické opatření není nutné provádět. Pokud dům není v tak “dobrém stavu“, žadatel si průkaz zpracovat nenechá, ale provede některé z navržených mikro-energetických opatření od specialisty. Seznam energetických specialistů - ke stažení.

Rozhodne-li se občan pro rozsáhlejší zateplení, může kotlíkovou dotaci využít v kombinaci s programem Nová zelená úsporám (dále jen „NZÚ“). Z něj získá prostředky na zateplení a kotlíková dotace mu pak pomůže s modernizací vytápění (pak doloží doklady uvedené níže). Nicméně i v tomto případě při podání žádosti musí doložit provedení alespoň takového/ých energetických opatření na úrovni některého z mikro-energetických opatření uvedených v „Kotlíkové dotaci Praha“, a to:

 • zateplení střechy nebo půdních prostor,
 • zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy,
 • dílčí zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda apod.,
 • oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů,
 • oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního – např. zádveří,
 • dílčí výměna oken,
 • výměna vstupních a balkonových dveří,
 • instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří,
 • výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla. 

Jaké doklady musí žadatel k podání žádosti mít:

Veškeré zde uvedené doklady jsou povinné a to včetně jejich formální stránky. Obzvláště upozorňujeme na povinnost dodavatele očíslovat a opatřit názvem projektu předkládané faktury!!!  

 • Formulář žádosti vyplněný strojem nebo čitelně hůlkovým písmem. Formulář žádosti - verze 2 - ke stažení;
 • Fotodokumentace stávajícího starého kotle před odpojením od otopné soustavy a komínového tělesa + foto štítku starého kotle (je-li na něm viditelný). Vzor fotodokumentace - ke stažení;
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB);
  nebo
  kopie žádosti o dotaci v programu NZÚ (příjem žádostí zahájený 22. 10. 2015) nebo kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu NZÚ, pokud je v době podání žádosti již vydáno, fotodokumentaci již provedených opatření v rámci NZÚ, kopie účetních dokladů a dokladů o jejich zaplacení;
  nebo
  Potvrzení energetického specialisty o vhodnosti realizace doporučeného tzv. mikro-energetického opatření (vyplňuje energetický specialista) včetně krátkého slovního popisu, jakým způsobem byla prověřena vhodnost. Formulář energetického specialisty - ke stažení;
 • V případě, že je více než jeden vlastník rodinného domu (bytové jednotky) je nutná ověřená Plná moc udělená ostatními spoluvlastníky s uvedením rozsahu oprávnění jednat – formuláře k dispozici na konci článku;
 • Písemný úředně ověřený souhlas vlastníka/ů pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka/ů pozemku, na němž se rodinný dům nachází;
 • Čestné prohlášení o tom, že na stejné opatření nebyla poskytnuta podpora v rámci národních programů, Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo jiných zdrojů nebo že udržitelnost takového projektu skončila. Vzor čestného prohlášení - ke stažení;
 • Finanční vyúčtování akce, resp. finanční přehled - soupis způsobilých výdajů. Vzor finančního vyúčtování - ke stažení;
 • Kopie účetních dokladů vystavených na úhradu nákladů akce, tj. na obměnu zdroje a realizaci energeticky úsporných opatřenía doklady o jejich zaplacení, faktury musí splňovat veškeré předepsané náležitosti číslo faktury apod. Současně ze strany dodavatelů musí být faktury opatřeny názvem dotačního programu: "Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech" a současně u každé faktury musí být přiložen položkový rozpočet, ze kterého bude možné posoudit zda fakturované náklady jsou uznatelné (mají přímou souvislost s předmětem dotace). Veškeré účetní doklady a doklady o jejich zaplacení musí mít datum vystavení po datu uznatelnosti, tj. po 15. 7. 2015 v souladu s podmínkami tohoto programu;
 • Fotodokumentace nového tepelného zdroje včetně dokumentace jeho instalace;
 • Fotodokumentace realizovaných mikro-energetických opatření;
 • Doklad o likvidaci stávajícího kotle na pevná paliva včetně dokumentaceVzor dokladu - ke stažení;
 • Potvrzený „Záruční list“ nového tepelného zdroje, na který je požadována dotace, s datem uvedení do provozu, případně protokol o uvedení do provozu, včetně typu a výrobního čísla nového tepelného zdroje;
 • Osvědčení osoby, která provedla fyzickou instalaci vybraného druhu tepelného zdroje o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, je požadováno v případech, jedná-li se o instalaci vybraných zařízení vyrábějících tepelnou energii z obnovitelných zdrojů (tj. kamen na biomasu, solární tepelné systémy či tepelná čerpadla). Platnost osvědčení nesmí přesáhnout lhůtu pěti let;
 • Potvrzení o vlastnictví účtu, které dokládá, že účet uvedený na žádosti je veden na jméno žadatele (výpis z účtu, kde bude uvedeno číslo účtu a jméno vlastníka nebo potvrzení vydané příslušným bankovním ústavem). Platí v případě, že toto není prokázáno výpisem z účtu se jménem žadatele o úhradě některé z přiložených faktur;
 • Potvrzení o oznámení prováděné rekonstrukce s razítkem podání u místně příslušného stavebního úřadu, ve kterém žadatel tomuto úřadu oznamuje přeměnu nebo instalaci nového ekologického topného zdroje. Vzor oznámení o prováděné rekonstrukci - ke stažení;

Pro další upřesňující informace můžete psát na e- mail: kotlikovedotace@praha.eu

Žadatelé, kteří si nejsou jisti správností vyplnění podávané žádosti nebo kompletností přikládaných dokladů, si mohou nechat žádost ještě před podáním na podatelně MHMP zkontrolovat ve 4. patře, kancelář č. 419 v budově Škodova paláce.

Telefonické konkrétní dotazy: Ing. Zlatuše Janáková - 236 004 483, Ing. Miroslav Zeman - 236 004 379

Některé výše uvedené body jsou v zájmu snahy o maximální přehlednost zestručněny. V plném rozsahu jsou uvedeny v Pravidlech tohoto dotačního programu.

K podaným žádostem v průběhu jejich vyhodnocování nebudou žadatelům podávány další informace o „stavu“ žádosti. Poskytovatel dotace může žadatele vyzvat k případnému doplnění dokladů. V případě, že žadatel v daném termínu požadovaný doklad nedodá, bude jeho žádost zamítnuta. Na dotaci není právní nárok. Termín realizace projektu je uveden ve veřejnoprávní smlouvě - vzor smlouvy.

Formulář Žádosti o poskytnutí dotace
Pravidla programu - verze 2 „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“
VZOR - ilustrace fotodokumentace původního kotle
FORMULÁŘ – Potvrzení energetického specialisty o vhodnosti provedeného „mikro“ energetického opatření
FORMULÁŘ – Plná moc (2 vlastníci, SJM)
FORMULÁŘ – Plná moc (více vlastníků)
FORMULÁŘ – Doklad o likvidaci kotle na pevná paliva
EU Fond soudržnosti

 • 23. února 2014
 • 23. února 2014
(průměr: 3.16; 144 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Kotlíkové dotace Praha III Program Čistá energie Praha 2019

Tiskové zprávy hl.m. Prahy