V roce 2014 obdržel odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP) jako příslušný úřad 62 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení dle zákona (dále jen proces EIA). Na základě zjišťovacího řízení bylo v roce 2014 7 procesů EIA ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 38 zjišťovacích řízení skončilo závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle zákona. V tomto období bylo vydáno celkem 1  stanovisko dle § 10 zákona, že záměr je přijatelný. Na žádost investora bylo ukončeno 13  procesů EIA (viz tab. č. 1).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2014, obdržel MHMP celkem 963 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení.

Ze záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení byly nejvíce zastoupeny záměry ve smyslu bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona (skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, parkoviště nebo garáže), tzn. různé polyfunkční objekty, kde vedle obchodní funkce je zastoupena funkce administrativní, kulturní, sportovní apod. (viz tab. č. 2). Členění záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení dle správních obvodů hl. m. Prahy je uvedeno v tabulce č. 3.

Ode dne 22. 8. 2007, tj. od nabytí účinnosti novely zákona, která rozšířila posuzování vlivů na životní prostředí i na záměry nedosahující limitních hodnot, do 31. 12. 2014 bylo na MHMP celkem podáno 2710 úplných podlimitních oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a. V roce 2014 bylo podáno 456 oznámení, v tomto počtu nejsou započítána nedoplněná podlimitní oznámení. Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 bylo pro ­­­ 458 záměrů vydáno sdělení, že nepodléhají zjišťovacímu řízení a pro 1 záměr sdělení, že podléhá zjišťovacímu řízení.


Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) jako příslušný úřad obdrželo v roce 2014 6 oznámení záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení týkajících se území hl. m. Prahy. Ve sledovaném období byl 1 proces ukončen závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona, 3 záměry byly ukončeny závěrem, že záměr bude dále posuzován a byla vydána 2 souhlasná stanoviska dle § 10 zákona. Na žádost investora byl ukončen 1 proces EIA (viz tabulka č. 4).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2014, obdrželo MŽP celkem 73 oznámení záměrů týkajících se území hl. m. Prahy.


Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad neobdržel ve sledovaném období žádný záměr podléhající zjišťovacímu řízení, který by svými vlivy zasahoval na území hl. m. Prahy, ani neukončil žádný proces EIA, týkající se území hl. m. Prahy.

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2014, bylo Krajským úřadem Středočeského kraje projednáváno celkem 13 záměrů podléhajících závěru zjišťovacího řízení s vlivy zasahujícími na území hl. m. Prahy.

Podrobné informace o procesu EIA, včetně obsahu oznámení, závěrů zjišťovacích řízení, dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí, posudků a stanovisek obsahuje Informační systém EIA na internetových adresách http://www.cenia.cz/eia.