Posuzování vlivů na životní prostředí upravuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, dále jen zákon. V rámci procesu EIA jsou posuzovány záměry, tj. stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 zákona. Ten, kdo hodlá provést záměr (oznamovatel), je povinen předložit oznámení záměru příslušnému úřadu, kterým je Ministerstvo životního prostředí (sloupec A přílohy č. 1 zákona) nebo orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož územně správním obvodu je navržen záměr (sloupec B přílohy č. 1 zákona). V Praze je tímto orgánem oddělení posuzování vlivů na životní prostředí odboru ochrany prostředí MHMP.

UPOZORNĚNÍ:

-


EIA v Praze