Skladba vysazovaných rostlin je velmi pestrá a tvoří ji škála našich původních vlhkomilných druhů rostlin, jako je například kosatec žlutý, blatouch bahenní, vrbina obecná a penízková, kyprej vrbice, šmel okoličnatý, bazanovec kytkokvětý, puškvorec obecný, chrastice rákosovitá, skřípinec jezerní, prustka obecná a různé druhy sítin.

Vodní a mokřadní rostliny tvoří významnou součást vodních ploch i toků – jsou nesmírně důležité pro ptáky, obojživelníky i řadu bezobratlých živočichů vyžadujících blízkost vody. Tyto rostliny také odčerpávají z vody živiny, a tím se podílí na zlepšování kvality vody. A v neposlední řadě jsou břehy lemované kvetoucí zelení krásné… 

Výsadby mokřadních rostlin po odbor ochrany prostředí MHMP provádí firma Tomáš Beňo − Tvorba a ochrana krajiny.