Prvním počin byla obnova historické úvozové cesty, která připomíná dobu, kdy zde ještě jezdily povozy s koňmi. Pak následovala postupná obnova ovocného sadu doprovázející úvozovou cestu. V letošním roce byl zcela vyčištěn malý historický kamenolom ve spodní části údolí, který je zajímavý svou pestrou květenou v horních partiích.

Nejrozsáhlejší práce právě pobíhají na úpravě bývalého Sedleckého potoka. V šedesátých letech minulého století zde bylo v rámci výstavby areálu České zemědělské univerzity vybudováno dlážděné koryto pro odvod dešťových vod. S rozvojem areálu ČZU a nové výstavbě na Suchdole v posledních letech rostlo i množství dešťových vod, které tímto korytem protékalo. Historické opevnění, které bylo již na pokraji životnosti, bylo na několika místech zcela zničeno a vznikly zde až několik metrů hluboké erozní rýhy. Při přívalových deštích tak docházelo k zaplavování níže položených nemovitostí.

Odbor ochrany prostředí jako vlastník pozemků tedy přistoupil k sanaci havarijního stavu poškozeného koryta. Celé údolí bude vyčištěno, původní zbytky opevnění odstraněny a nové koryto bude vyskládáno z balvanité rovnaniny. Pro přístup techniky zde bude v trase původní historické cesty vybudována manipulační komunikace. Ta bude po ukončení prací upravena jako mlatová cesta pro pěší.

V dalších letech pak budou pokračovat práce na zlepšení prostupnosti území, vyčistí se drobné skalky a založí nový sad v horní části území.


Stavba: Revitalizace Sedleckého údolí - úprava bývalého Sedleckého potoka
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel: 236 005 818), Ing. Veronika Rysová
Dodavatel stavby: Lesy hl.m. Prahy, středisko Vodní toky
Zástupce dodavatele: Ing. Ondřej Palička (tel: 777 719 005)
Stavbyvedoucí: Ing. Radek Šimonic
Doba realizace: červen 2016 − prosinec 2016