Datum konání: 21. 7. 2016

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy, Škodův palác, zasedací místnost č. dv. 410

Přítomni za PS EVVO:

 • Ing. Václav Nejman (hlavní koordinátor EVVO)
 • Ing. Petra Fišerová (Lesy hl. m. Prahy)
 • Ing. Pavlína Gucká (SML MHMP)
 • Ing. Jitka Janovičová (OCP MHMP)
 • Ing. Vendula Audolenská (OCP MHMP)
 • Ing. Ivan Štěpka (ZŠ a MŠ Na Beránku)
 • Mgr. Ing. Petr Holý (krajský koordinátor EVVO, OCP MHMP)
 • PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (PedF UK, katedra biologie a environmentálních studií)

Nepřítomni:

 • Mgr. Petr Daniš (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.)
 • Mgr. Martina Chvátalová (Toulcův dvůr, Botič o. p. s.)
 • Mgr. Matěj Žák (MŠ Klánovice)
 • Ing. Eva Beránková (Městská část Praha 13)
 • Ing. Markéta Jánská (OCP MHMP, mateřská dovolená)

 

zápis z jednání - soubor v PDF formátu (vel.261 kByte)


Obecné


 • Představení nového krajského koordinátora EVVO – Mgr. Ing. Petr Holý
 • Krajský koordinátor EVVO se přesouvá z Lesy hl. m. Prahy na MHMP – poděkování za dosavadní práci
 • Akční plán KK EVVO hl. m. Prahy na období 2016 – 2017 byl schválen radou hl. m. Prahy 3. 5. 2016.
 • Návrh rozpočtu na rok 2017 podán minulý týden. Schválen by mohl být na přelomu srpna/září.

 

Nové úkoly pro rok 2017, vycházející z AP KK EVVO, návrh rozpočtu EVVO pro rok 2017

 • Navýšení rozpočtu oproti letošnímu roku na 10,2 mil. (v roce 2016 - 8,5 mil.)
 • Mezinárodní projekt „Adaptační strategie na změnu klimatu v Praze" a s ním spojené nové úkoly z AP - uvažuje se o navýšení rozpočtu tohoto projektu. Poradní skupina plánuje do projektu zapojit podnikatelský sektor, seniory, aj. „náročné" cílové skupiny.
 • Krajský koordinátor EVVO tento rok naváže užší komunikaci s městskými částmi, plánuje navázat spolupráci tak, aby mohly MČ samy připravovat a aplikovat místní koncepci EVVO.
 • Více se soustředit na setkávání s realizátory EVVO, pravidelné návštěvy - řešit zpětnou vazbu.
 • Pokračovat v podpoře zavedených a fungujících aktivit.
 • Rozvíjet ekoporadenství - Lesy hl. m. Prahy zřídily v rámci dřívější krajské koordinace EVVO poradenskou sekci - environmentální dotazy, dotazy na kontakty. Krajský koordinátor EVVO chce na ekoporadenství navázat. PhDr. Jančaříková navrhuje pro poradenství spolupráci s univerzitami, zodpovídání dotazů odborníky.

  ŠKOLENÍ PRO ŽADATATELE O GRANTY
  • Krajský koordinátor EVVO navrhuje uspořádat vzdělávací blok pro žadatele o granty na téma jak správně napsat grant - poradenství v oblasti formálních náležitostí žádosti o grant, upozornění na časté chyby. Hodně žádostí je vyřazeno z důvodu nesplnění formálních náležitostí. Konzultace by probíhaly prostřednictvím pracovníků OCP MHMP, během diskuse byl vznesen návrh na případné zadání externě. Školení by mělo proběhnout na podzim 2016.
  SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO KOORDINÁTORY EVVO
  • Krajský koordinátor EVVO plánuje navázání na specializační studium pro školní koordinátory EVVO zaměřené v letošním na základní školy.
  • Naposledy uspořádáno v roce 2013 pro mateřské školy.
  • V letech 2014/2015 prohloubení znalostí formou doškolovacího kurzu pro školní koordinátory EVVO. PS se shodla, že je třeba specializační studium dále rozvíjet.
  • Ve školách je často problém s uvolňováním pedagogů z vyučování
  • PhDr. Jančaříková navrhuje zaměřit se rovněž na studenty magisterského studia pedagogických oborů.
  PROPAGACE
  • Více klást důraz na propagaci EVVO - zaměřit se na sociální sítě, které mají velký dosah (Facebook).
  • Tištěné výstupy OCP MHMP jsou úspěšné - bude se v nich i nadále pokračovat. (např. na propagaci pražských lesů, parků, naučných stezek atd.)
  CERTIFIKACE A EVALUACE ORGANIZACÍ REALIZUJÍCÍCH EVVO
  • V současné době se zpracovává metodika evaluace certifikovaných organizací zadaná MŽP ČR pracovní skupině, jejíž členkou je PhDr. Jančaříková. Metodika bude dokončena příští rok.

 

Časopis PRAŽSKÁ EVVOLUCE – magazín o ekovýchově

 • Dostupný v elektronické podobě na vlastní webové stránce (www.prazskaevvoluce.cz).
 • Časopis bude i v tištěné podobě v určitém nákladu dle potřeby, témat a sezóny. Tištěná verze by pak mohla být distribuována do škol, školním koordinátorům, ekocentrům a dalším.
 • Druhé číslo na téma mateřských škol a výchovy v přírodě vyjde do 20. 9. 2016. Téma bude doplňovat zaměření letošní krajské konference EVVO v Praze.
 • Některá čísla časopisu budou doplněna metodickými listy (formou přílohy).

 

Informace o připravované Krajské konferenci EVVO 2016

 • Konference se uskuteční 4. 10. 2016 ve SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr – název konference: „Děti v přírodě – jde to i v Praze!“  
 • Zakázku realizuje Botič, o. p. s.
 • Témata seminářů:
 • Kontakt dětí s přírodou – Mgr. Petr Daniš, TEREZA
 • Les všemi smysly – TEREZA
 • Příroda jako učebna – RC Mateřídouška
 • Děti v přírodě aneb příroda všemi smysly – RC Mateřídouška
 • Bezpečné riziko – Asociace lesních MŠ
 • Příklady dobré praxe - MŠ Rozárka
 • Včela v síti života - Botič
 • Z kuchyně do kompostéru a zase zpět - KOKOZA

 

Různé

 • PhDr. Jančaříková informovala PS o projektu PRVOUK (Program rozvoje vědních oblastí na UK), který se zaměřuje na environmentální výzkum na UK. Výzkum se zabývá např. koncentrací oxidu uhličitého v učebnách při vyučování, přítomností toxických látek v plastech a jejich uvolňování ad. Výstupy z projektu doporučila ke sdílení v rámci EVVO.  Výstupy z výzkumu by mohly být prezentovány v rámci některého čísla časopisu Pražská EVVOLUCE. Proběhla diskuze o možné spolupráci s vědeckým týmem z UK. Navazujícím projektem na výše uvedený projekt bude projekt POKROK.
 • Ing. Štěpka doporučil dny otevřených dveří ČVUT (např. téma potravinářský průmysl v současnosti).
 • Informační systém EVVO obsahuje aktualizovanou databázi poskytovatelů EVVO, naučných stezek, piknikových míst, zookoutků a ekologických výukových programů pro školy podporovaných hl. m. Prahou.

Termíny dalších setkání PS EVVO v roce 2016:


září 2016 a 15. 12. 2016 ve 13:00


Zapsala: Barbora Michková