Milíčovský rybník je součástí přírodní památky Milíčovský les a rybníky a spadá do soustavy sedmi vodních ploch na Milíčovském potoce. Hl. m. Praha vlastní tento rybník od roku 2016, kdy ho získala od soukromého vlastníka. Milíčovská rybniční soustava včetně Milíčovského rybníka (dříve nazývaného také jako Nový rybník) vznikla v 18. století na podmáčených loukách v prameništi Milíčovského potoka. Dle historických mapových podkladů byl v minulosti rybník asi dvakrát větší než dnes a měl malý ostrůvek.

Vodní poměry v povodí Milíčovského potoka se výrazně změnily ve 2. polovině 20. století v souvislosti s výstavbou sídliště Jižní Město a sídliště Kateřinky, kdy došlo k odvodnění horní části povodí Milíčovského potoka. V důsledku toho a dále také v souvislosti s nedostatkem srážek v posledních letech dochází k zaklesávání hladin ve vodních nádržích celé rybniční soustavy, a to včetně Milíčovského rybníka.

Odbahnění a rekonstrukce rybníka

Milíčovský rybník je zanesen cca 7 000 m3 sedimentu, který bude odtěžen. V příbřežní partii nádrže při jejím severním okraji bude dále vybudována soustava tůní na podporu života obojživelníků. Úpravou projde i výpustné zařízení a hráz Milíčovského rybníka. Stávající nevyhovující výpustné zařízení nahradí nový otevřený požerák s kamennou obezdívkou. Návodní líc hráze je v současnosti bez opevnění ‒ hráz je tak vystavována působení vody a dochází k jejímu zeslabování. Z toho důvodu bude hráz opevněna kamennou dlažbou kladenou na sucho. Nad úrovní dlažby a na vzdušném líci hráze se urovná terén, prosedlaná místa se doplní zeminou a ozelení.

Součástí rekonstrukce je také vybudování kašnového bezpečnostního přelivu, který bude napojen do stávající štoly procházející hrází a navazujícího koryta vedoucího do rybníka Kančík. S ohledem na odpadní potrubí, které je zaústěno pod stálou hladinou vody v rybníce Kančík, bude nutné po dobu prací udržovat v rybníce sníženou hladinu vody. Rekonstrukce rybníka bude navazovat na již proběhlé rekonstrukce rybníků Kančík a Homolka v letech 2007 a 2013.


Stavba: Odbahnění a rekonstrukce Milíčovského rybníka
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupci investora: Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818), Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817)
Dodavatel: Pas Natura s. r. o., Lesy hl. m. Prahy
Projektant: Ing. Jiří Hybášek
Doba realizace: listopad 2018 – květen 2019