Odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení péče o zeleň

Zajišťování správy drobných vodních toků.

KONTAKTY (Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1):

 • Ing. Josef Šlinger, 236 00 5818, josef.slinger@praha.eu
  • kontrola správy vodních toků oblast JIH ( povodí Botiče, Kunratického p., Libušského p., Cholupického p., Komořanského p.)
  • zástupce hl. m. Prahy jako investora vodohospodářských staveb na vodních tocích a nádržích
  • koordinátor generelů vodních toků
 • Ing. Jiří Karnecki 236 005 817, jiri.karnecki@praha.eu
  • kontrola správy vodních toků oblast ZÁPAD ( povodí Litovicko-Šáreckého p., Motolského p., Dalejského p., Brusnice a Lipanského p.)
  • zástupce hl. m. Prahy jako investora vodohospodářských staveb na vodních tocích a nádržích
  • garant projektů „Obnova a revitalizace pražských nádrží“ a „Potoky pro život“
 • Ing. Martina Buchtíková 236 005 810, martina.buchtikova@praha.eu
  • kontrola správy vodních toků oblast SEVER (povodí Bohnického p., Čimického p., Drahaňského p., Rokytky)
  • garant monitoringu a vyhodnocování  kvality vody
  • zajišťovaná dotací z fondů EU

 

Lesy hl. m. Prahy, Středisko vodní toky


Odbor ochrany prostředí MHMP na úseku vodního hospodářství:

 • zastupuje hl. m. Prahu podle §14  vodního zákona
 • zajišťuje prostřednictvím Lesů hl.m.Prahy za hl. m. Prahu funkci správce drobných vodních toků a vodohospodářsky ucelených úseků drobných vodních toků podle zvláštního zákona
 • zajišťuje výkon investorských činností u staveb na drobných vodních tocích a na vodních plochách, zařazených do schváleného rozpočtu HMP, u nichž je HMP investorem
 • sleduje vývoje technologií souvisejících s ochranou vod, koordinuje práce na asanaci starých zátěží ve vodních tocích
 • sleduje změny kvality povrchových vod a iniciuje sankce a nápravná opatření příslušných vodoprávních úřadů