Rybník Šeberák, napájený Kunratickým a Vesteckým potokem, je se svou rozlohou 10 ha největší vodní plochou v povodí Kunratického potoka. První zmínky o rybníku pochází už z počátku 17. století. V 1. polovině 20. století pak bylo při jižním břehu vybudováno koupaliště, které funguje dodnes. Na východním břehu nádrže se nachází v Praze „vyhlášená“ nudistická pláž.

Odbahnění a rekonstrukce rybníka

Rybník Šeberák je zanesen více než 30 000 m3 sedimentu, který bude odtěžen. Ve východní příbřežní partii nádrže budou vybudovány ptačí ostrovy. Úpravou projde i výpustné zařízení a hráz rybníka. Současné nevyhovující výpustné zařízení nahradí nový požerák obložený kamenem.

Návodní líc hráze je nyní opevněný kamenným záhozem, ne však v celé své délce a do potřebné výšky, a hráz je tak vystavována negativnímu působení vody, eroduje a dochází k jejímu zeslabování. Z toho důvodu bude hráz znovu opevněna v potřebné délce a výšce kamennou dlažbou kladenou na sucho. Nad úrovní dlažby se terén urovná, poškozená místa se doplní zeminou a ozelení. Součástí rekonstrukce bude i oprava bezpečnostního přelivu, vyčištění a sanace břehů.

Rekonstrukce rybníka navazuje na již proběhlé úpravy vodních nádrží, které se nachází nad Šeberákem, a to Olšanského rybníka a Nového rybníka pod Šeberovem. Obě tyto nádrže prošly revitalizací v roce 2018. Opětovné napuštění Šeberáku po jeho odbahnění a rekonstrukci se předpokládá v průběhu roku 2020.


Stavba: Odbahnění a rekonstrukce rybníka Šeberák
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupci investora:  Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818), Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817)
Projektant: VODNÍ DÍLA – TBD a. s.
Doba realizace: 2019–2020