Zámecký rybník je nedílnou součástí zámeckého parku, který je jako krajinářský park poprvé zakreslen na indikační skice ke stabilnímu katastru z roku 1842. V té době zde však rybník ještě neexistoval, nacházel se jižně od zámku v místě dnešních sadů Husitské revoluce a byl napájen již zaniklým Letňanským potokem. Zámecký rybník vznikl až po roce 1849, kdy čakovický velkostatek i zámek koupil německo-rakouský velkoprůmyslník a bankéř Alexander Schoeller, který provedl rozsáhlé úpravy parku včetně jeho obehnání zdí. Za rybníkem směrem od zámku se pak nacházely ovocné sady. V době svého založení (50.– 70. léta 19. století) byl rybník větší (jeho plocha přesahovala jeden hektar) a byl zřejmě průtočný.  

V 60. letech minulého století byla západní část rybníka zasypána a v roce 1952 pronajal místní národní výbor rybník čakovickým rybářům. Velké změny zastihly rybník v 80. letech minulého století, kdy došlo k mohutnému zkapacitnění a vybetonování koryta Mratínského potoka. Z té doby pochází i vypouštěcí zařízení, nátok do rybníka a kamenné opevnění hráze. V dalších letech už rybník více méně chátral. 

Na dnešním neutěšeném stavu − břehy rybníka jsou podemleté a hráz protéká − se nejvíce podepsalo přerybnění rybníka a výskyt nutrií. Ryby a nutrie totiž narušují břehy, které pak erodují. Na Zámeckém rybníce břehy ustoupily až o několik metrů. V roce 2002 sice byly provedeny pokusy o stabilizaci, ale jen na nejnarušenějších místech. 

Rybník je nyní zanesen 3 500 m3 sedimentu. V zimě bude proto nastružkován, aby bahno lépe vysychalo. Sediment se poté nakupí do hromad a připraví k odvozu. 

Revitalizace rybníka bude spočívat zejména v opravě poškozené hráze a břehů. Návodní líc hráze se odtěží, znovu dosype jílovitou těsnící zeminou a opevní kamennou dlažbou. Břehy rybníka budou dorovnány a opevněny těžkou balvanitou rovnaninou. K požeráku povede nové schodiště. Aby bylo možné provádět výlov, bude na rybníce zřízeno loviště, kádiště a sjezd do rybníka. Pro rekreaci bude sloužit visuté molo a přístup k vodě po kamenných schůdcích. V rámci revitalizace se také opraví napouštěcí potrubí a vtokový objekt na Cukrovarském rybníce.


Stavba: Revitalizace Zámeckého rybníka
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818)
Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy
Doba realizace: prosinec 2020 – prosinec 2021