Bohnický potok byl v minulosti sveden do dešťové kanalizace, která vede údolím podél Bohnické ulice. V roce 2005 se v rámci rekonstrukce kanalizace podařilo dostat potok znovu na povrch, a tím se otevřela cesta nejen k obnově Bohnického potoka, ale i k obnově rybníčku v Bohnickém údolí.

Rybníček je navržen na místě bývalé čistírny odpadních vod. Původní rybníček se sice nacházel o několik desítek metrů níže v údolí, ale kvůli vedení dešťové kanalizace již není obnova v původním místě možná.

Nový rybníček bude navazovat na skalní výchoz, který byl očištěn od náletové vegetace, bude mít klasické vypouštěcí zařízení a bezpečnostní přeliv. Rybníček zaujme plochu cca 900 m2 a jeho hloubka dosáhne 1,5 m.

Součástí projektu je také obnova Bohnického potoka v délce cca 160 m. V dalších etapách projektu se pokusíme obnovit potok v celém Bohnickém údolí.

Kvůli rozsáhlým navážkám v této oblasti bude koryto potoka zatěsněno jílovitou zeminou a opevněno dle potřeby těžkou balvanitou rovnaninou.


Stavba: Obnova rybníčku v Bohnickém údolí
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupci investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818)
Dodavatel: Nowastav a. s.
Projektant: VRV a. s.
Doba realizace: listopad 2018 – duben 2019