Lipanský potok byl, podobně jako většina potoků v Čechách, v minulosti upraven a přeložen na okraj zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Potok proto v prostoru golfového hřiště neteče v nejnižším místě území, ale byl vymístěn na okraj zástavby. Při historickém čištění koryta byl navíc podél potoka (směrem ke golfovému hřišti) vytvořen val z vytěžených kalů. Při přívalových deštích tak dochází k tomu, že se voda z potoka nemůže neškodně rozlít do prostoru golfového hřiště, ale zaplavuje přilehlé nemovitosti. Naopak voda z golfového hřiště nemůže odtékat do potoka a podmáčí přilehlé pozemky.

Z těchto důvodů jsme jako správci Lipanského potoka přistoupili k rozsáhlé revitalizaci této části potoka. V první etapě, která začíná u ulice Obilní a končí u ulice K Radotínu, bude koryto Lipanského potoka přemístěno do nejnižší části území. Pro převádění povodňových průtoků bude vytvořena až 15 m široká berma, což je sníženina, ve které se bude klikatit samotné koryto potoka.

Revitalizaci doplní několik tůní pro obojživelníky a mrtvé dřevo umístěné do koryta pro zvětšení biodiverzity. Dokončenou revitalizaci zkrášlí výsadby našich domácích stromů a keřů.

Koryto potoka je navrženo pro průtok cca 14 l/s. Projekt již ale počítá i s plánovaným propojením Lipanského potoka s Berounkou. V potoce pak v budoucnu poteče až 40 l/s.

Tato akce se stane jednou z největších pražských revitalizací, kterou v rámci projektu "Potoky pro život" zrealizujeme. Celková délka této první etapy dosahuje 1,9 km.
Revitalizace Lipanského potoka - výkres (pdf)


Stavba: Revitalizace a zkapacitnění Lipanského potoka I. etapa
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupci investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818)
Dodavatel: Stavby rybníků s. r. o.
Projektant: Ing. Martin Sucharda
Doba realizace: září 2018 – prosinec 2018