Rokytka pod dnešním suchým poldrem Čihadla prošla v minulých letech řadou proměn. Původní mělká niva Rokytky s přírodním potokem byla  v roce 1935 zavezena a Rokytka byla narovnána  a opevněna kamennou dlažbou. Celé území bylo zasypáno asi 1 metr vysokou navážkou, na které postupem času vznikly zahrady okolních domů. Při povodni v roce 2013 se Rokytka vylila z břehů a zaplavila několik nemovitostí. Vyvstal tedy požadavek na zkapacitnění koryta a jeho revitalizaci. Výpočty ukázaly, že zkapacitnění koryta na cca stoletou povodeň lze provést pouze jeho rozšířením o 3–6 metrů a vytvořením ekologické bermy. V roce 2019 byly v předstihu provedeny všechny přeložky inženýrských sítí, které byly v kolizi s rozšířením koryta.

Na soukromých pozemcích bude nejprve vybudováno oplocení na nové hranici pozemků. Poté budou břehy Rokytky rozšířeny až o 6 metrů a v místech, kde jsou sousední pozemky v majetku hl. m. Prahy, dokonce o 10 metrů. Patu svahu stabilizuje těžká balvanitá rovnanina a koryto potoka se mírně rozčlení

Úpravu koryta doplní na podzim i výsadby nových stromů.