Potok Rokytka ztratil v této části svého toku přirozený charakter již dávno v minulosti. Dokládají to mapy z roku 1848, na kterých je koryto Rokytky napřímené. Tehdejší úpravy potoka mohly souviset s výstavbou bývalého rybníka Punčoška s mlýnem, ale také s potřebou využívat zemědělskou půdu v nivě potoka.

Začátkem 20. století byl potok navíc celý zpevněn kamennou dlažbou a kolem koryta byly vysázeny aleje ovocných stromů. V některých místech byl potok i ohrázován. Stabilizace byla zřejmě provedena v souvislosti s melioracemi okolních pozemků.

V rámci revitalizace opustí Rokytka své původní koryto a pro úpravu se využije celá údolní niva potoka. Délka upravovaného úseku čítá 710 metrů a po revitalizaci dosáhne délky 1 016 metrů.

Nové meandrující koryto doplní soustava větších a menších tůní. Brodové úseky budou stabilizovány kamenným pohozem. Stromy, které musí být pokáceny, poslouží jako mrtvé dřevo jak do potoka, tak do tůní. Původní koryto potoka bude zasypáno. 

Vzhledem k tomu, že niva byla v minulosti částečně využívána jako pole, oseje se celá plocha travní směsí květnatých luk. Součástí revitalizace bude i výstavba nového propustku a přeložky inženýrských sítí.


Stavba: Revitalizace Rokytky v Běchovicích
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupci investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818), voda@praha-priroda.cz
Dodavatel: Stavby rybníků s. r. o.
Projektant: Envicons s. r. o.
Doba realizace: červen 2021 − listopad 2021