Potok byl v 60. letech opevněn betonovými žlabovkami, jeho pravý břeh dlouhodobě zasypávaly odpadem bývalé uhelné sklady a levý zas opevňovali místní usedlíci vším, co jim doma zbylo. Potok tak vlastně protékal skládkou… Proto byla připravena jeho celková revitalizace.

Ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty, s. o. se celý pravý břeh vyčistí a zpozvolní. Z levého břehu se odstraní veškeré „domácí“ opevnění a koryto potoka se zpevní těžkou balvanitou rovnaninou, která bude respektovat hodnotnou zeleň.