TRASA ČÍSLO: 8

osu nově upraveného centrálního parku tvoří prokopský potok trasa podél prokopského potoka - orientační mapka (ke zvětšení)

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Popis je aktualizován k srpnu 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: uprostřed Stodůlek, nedaleko kostela sv. Jakuba Většího.
Délka toku: 4,3 km.
Velikost povodí: 8,78 km2. Úvodem je dobré upozornit, že Prokopský potok sice protéká Prokopským údolím, ale to až ve svém posledním úseku. Větší část jeho toku vede mezi novou zástavbou sídliště Stodůlky a nově budovaného Centrálního parku. Přesto nebo možná právě proto je zde velice příhodná trasa nejen pro pěší, ale i pro cyklistické výlety.


POPIS TRASY

 

Začátek pro pěší:

Trasa podél Prokopského potoka může začít přímo od stanice metra Stodůlky.

Začátek pro cyklisty:

V těsné blízkosti stanice metra Stodůlky prochází CT: ŘE – HL (Řepy – Hloubětín).  

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

 

Metro Stodůlky

Od stanice metra Stodůlky se jde dále na východ, směrem ke kostelu sv. Jakuba Většího. Nedaleko nad kostelem je moderní kašna se sochou dívky.

sv. Jakub Větší

 

0,9

 

Pramen potoka

pramen prokopského potoka pod sídlištěm stodůlkyPod soukromou obchodní akademií je nenápadný pramen Prokopského potoka. Pramen navazuje na park, který směřuje dolů k ul. Armády.

Stodůlky

1,5

 

Ul. Armády

Trasa podchází ul. Armády.

 

2,0

 

začátek asfaltové cesty

za podchodem ul. Armády se pokračuje po cestě, která se posléze změní na asfaltový chodník.

 

3,1

 

Centrální park

Trasa prochází pěkně upraveným centrálním parkem s můstky přes potok, lavičkami a dalšími prvky.

Lužiny

Centrální park

3,4

 

Jeremiášova ulice

konec centrálního parku před jeremiášovou ulicíTrasa směřuje pod Jeremiášovu ulici. Bohužel zde dočasně končí kvalitní povrch cesty ze zámkové dlažby.

Nad podjezdem je socha sv. Jana Nepomuckého.

Sv. Jan Nepomucký

3,6

 

Přes silnici

Trasa za Jeremiášovou ulicí kolmo křižuje pokračování ulice K sopce, za ní rovně. Zde se nabízí několik možností jak pokračovat, protože je na výběr z několika pěšinek, které všechny vedou vlevo dolů. Cesty v různé vzdálenosti sledují Prokopský potok.

 

4,7

 

Hráz retenční nádrže

Výše zmiňované cesty směřují k retenční nádrži na Prokopském potoce.

Pokračování trasy je po pravém břehu nádrže a dolů k ul. K Nové vsi. V Nové vsi vpravo, stále podél toku Prokopského potoka.

 

5,0

 

Odbočka zelené značky

Vlevo odbočuje z ul. K Nové vsi zelená turist. značka. Na plošině Děvína vede řada pohodlných cest, které vedou nad svahem s výhledy. Pokud chcete zde trasu ukončit, můžete obloukem vlevo dojít ke stanici metra Radlická.

Prokopské údolí

5,0

 

Odbočka k naučné stezce

Pokud vystoupáte po zelené značce, dostanete se na náhorní plošinu nad Prokopským potokem, kde vede žlutá značka v roce 2005 zrekonstruované naučné stezky.

 

5,3

 

Konec Nové vsi

Trasa vede po klidné silnici Novou Vsí.

 

6,1

 

Soutok

soutok dalejského a prokopského potokaProkopský potok vtéká do potoka Dalejského nedaleko bývalého Klukovického koupaliště.

 


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší i pro cyklisty:

Trasu podél Prokopského potka je možné spojit jednak s trasou podél Dalejského potoka, případně s trasou podél NS Prokopské údolí. Druhá varianta pak představuje pro cyklisty prudší výstup (tlačení) od Nové vsi, podél zelené turistické značky.


ZAJÍMAVOSTI

0 km  Kostel sv. Jakuba Většího

 Původně zde stál opevněný kostelní areál, obehnaný velkou zdí. Tento jedinečný celek byl zničen při stavbě současného pseudogotického kostela v letech 1901 – 03. Z původní stavby se zachoval pouze kamenný gotický svatostánek (sankulář).

0,9 km Stodůlky

První písemná zmínka je z roku 1159 jako majetek řádu Johanitů. K Praze byly připojeny roku 1974.
Moderní sídliště, svojí koncepcí uzavřených rondelů se vymyká ostatním sídlištím v Praze. Netradiční architektura vedení metra.

3,1 km Lužiny

Do roku 1870 šlo pouze o samotu Na Lužinách. Koncem 19. se v okolí začaly stavět další usedlosti, až vznikla osada Lužiny, později sloučena se Stodůlky.

3,1 km Centrální park
začátek centrálního parku na břehu prokopského potoka osu nově upraveného centrálního parku tvoří prokopský potok Rozloha 17 ha. Byl navržen již v 80. letech 20. století, ale k jeho postupné realizaci došlo až v průběhu let 90. Osu parku tvoří právě Prokopský potok, pramenící v tzv. Panské zahradě, kde je rozhraní starých a nových Stodůlek. V Centrálním parku je řada laviček, hřišť a sportovišť, ale také nově vybudovaný objekt s WC a areál minigolfu. V parku se často pořádají kulturní a společenské akce.V dolní části parku, na levém břehu vznikl na svazích kopce, vzniklého z vytěžené zeminy, tzv. bikepark. S dráhou na Four Gross a BMX.

 

3,4 km Socha sv. Jana Nepomuckého

Novodobá socha od sochaře Petra Veselého, dílo je z pískovce a je vysoké 3,6 metru. Socha byla odhalena v roce 1994 a jde o první sochu světce, odhalenou na území Prahy po roce 1989.

5,0 km PR Prokopské údolí

Přírodní rezervace, která je součástí přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Přírodovědecky velmi cenné území. Velká část území je pokryta přirozenou vegetací. Bylo zde zjištěno na 400 druhů rostlin, z toho 26 chráněných.

4,4 km Butovické hradiště
výhled z bývalého hradiště na sídliště velká ohrada Na ostrohu nad soutokem Prokopského a Dalejského potoku bývalo Butovické hradiště osídlení z doby kamenné, mělo rozlohu 9 ha. V tomto místě je kaňon Prokopského údolí nejhlubší, dosahuje hloubky až 70 metrů.

 

 

ZAJÍMAVOSTI NA ODBOČCE K NAUČNÉ STEZCE:

Klukovické koupaliště

Dole v údolí jsou patrné zbytky zaniklého koupaliště. Viz Dalejský potok.

Útulek pro handicapovaná zvířata

Jde o několik provizorních stavení, jsou zde opatrována opuštěná a handicapovaná zvířata. Nachází se zde nejširší spektrum zvířat, od druhů u nás zcela běžných, především dravců, až po například vlky. Objekt není napojen na elektrickou síť ani na vodovodní řád. Vlastně jde pouze o směsici buněk a provizorií.

Butovice

Patří k nejstarším osadám na území dnešní Prahy. Poblíž kostela sv. Vavřince jsou valy hradiště z 8. až 10. století. První písemná zmínka o Butovicích je z roku 1088.

Kostel sv. Vavřince

Původ tohoto kostela se zvonicí pochází již z 11. století z období Vratislava II. Románská svatyně byla v roce 1571 přestavěna. Současná podoba pochází z roku 1894, kdy byla také prodloužena loď.

Zaniklý lom Daleje

 Z nadhledu je vidět do zadní části bývalého lomu, nyní vojenského objektu. Viz. Dalejský potok.

Děvín
z okraje děvína se nabízí neobvyklý pohled na prahu rozcestí mlatových cest na okraji děvína Nejvyšší bod plošiny mezi Radlicemi a Prokopským údolím, výška kóty je 310 m. n. m. K tomuto místu se váže pověst o Dívčí válce, údajně zde stával hrad bojovnic Šárky. Skutečně zde stával hrad, který vznikl před rokem 1338. Jeho další osudy nejsou však známé. Na počátku 16. století sloužily zbytky hradu jako cvičný terč pro zkoušení děl a dodnes se z hradu nic nezachovalo.

 

V současnosti stojí na okraji plošiny vodárenská věž.

PP Ctirad

Přírodní památka vyhlášená v roce 1988 na rozloze 6,44 ha, nacházející se v nadmořské výšce 250 – 300 m. n. m. Jde o odkryvy silurem a devonem Barrandienu s nalezišti zkamenělin. Památka představuje krajinný prvek se skalní a stepní vegetací.


Co řekli autoři…

Pro pěší:

Trasa podél Prokopského potoka nabízí dvě varianty, jak projít tento výlet, a to přímo podél potoka nebo v druhé části sledovat naučnou stezku. V obou případech jde o vycházku, podél které je mnoho zajímavostí (viz. naučná stezka), pěkných parkových a přírodních scenérií, ale také dalekých výhledů.

Pro cyklisty:

Podél Prokopského potoka můžete pohodlně projet skrz sídliště Stodůlky, obdobnou trasu sleduje přibližně i CT: ŘE – HL. V Centrálním parku začíná Greenways Praha – Vídeň.