Orgány státní správy působící na celostátní úrovni a organizace v jejich působnosti:

Ministerstvo životního prostředí ČR, Sekce technické ochrany ŽP, odbor ochrany vod
adresa: Praha 10, Vršovická 65, 100 10
tel.: 267 121 111, fax: 267 310 308, e-mail: info@env.cz
http://www.mzp.cz

Česká inspekce životního prostředí, ředitelství, Sekce pro odpady, ochranu ovzduší a vod, Odbor ochrany vod
190 00  Praha 9, Na Břehu 267
Tel.: 222 860 111, Fax 283 892 662
http://www.cizp.cz

Český hydrometeorologický ústav, úsek hydrologie
143 06  Praha 4 Komořany, Na Šabatce 17
tel.: 24403 1111, fax:
http://www.chmi.cz/hydro/hyd_main.html

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka (VÚV T.G.M.)
160 62 Praha 6, Podbabská 30
tel.: 220 197 xxx (provolba), 220 197 111 (spojovatelka)
http://www.vuv.cz

Povodí Vltavy, státní podnik
150 24 Praha 5, Holečkova 8
tel.: 22140 1111, fax: 25732 2739
http://www.pvl.czNestátní neziskové organizace (působící v oblasti ochrany vod):


Vybrané publikace a informace na internetu:

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)www.chmi.cz

Vybrané publikace
Hydrologická ročenka
(akt. vydání: Hydrologická ročenka 2004, vyd. 2005
Jakost povrchových a podzemních vod v ČR
(akt. vydání: Jakost povrchových a podzemních vod v ČR 2001, vyd. prosinec 2002 – pouze na CD-ROM, novější údaje
(od r. 2002) na internetu (část Hydrologie – Jakost vody)

www.chmi.cz/hydro/nshydro.html

Voda – Režimové informace
Kvantitativní údaje povrchových vod, kvantitativní údaje podzemních vod (informace ze státní sítě pozorovacích objektů podzemních vod), údaje o jakosti povrchových a podzemních vod (informace ze státní sítě profilů jakosti povrchových vod a státní sítě jakosti podzemních vod), údaje a informace měřené a pozorované v experimentálních povodích
 

www.chmi.cz/hydro/SRCZ04.html

Voda – Operativní informace

Stavy vody na tocích ČR


Další užitečné odkazy:

http://www.mzp.cz - Ministerstvo životního prostředí  (MŽP)

http://www.cizp.cz - Česká inspekce životního prostředí  (ČIŽP)

http://www.vuv.cz - Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. (VÚV T.G.M.)

http://www.sfzp.cz - Státní fond životního prostředí  (SFŽP)

http://www.cenia.cz - CENIA, česká informační agentura životního prostředí

http://www.szu.cz - Státní zdravotní ústav

http://www.zupraha.cz - Zdravotní ústav se sídlem v Praze