Hlavní město vybuduje v Běchovicích a Dolních Počernicích nový kanalizační sběrač. Celkové náklady jsou 139 558 900 korun bez DPH, přičemž bude vybudováno celkem 1 355 metrů kanalizace. Z toho bude 640 metrů tvořit otevřený pažený výkop, dalších 715 metrů bude mikrotuneláž. Celá stavba včetně nové cyklostezky a dalších dílčích prací by měla trvat 24 měsíců.

„Rozvoj vodohospodářské infrastruktury je pro Prahu klíčový. Napojení Dolních Počernic a Běchovic na naši centrální kanalizační síť zajistí efektivnější zacházení s tak cenným zdrojem, jako je voda. Jsem přesvědčen, že se jako hlavní město musíme i nadále soustředit na další rozvoj v oblasti likvidace odpadních vod na celém území Prahy,“ řekl k projektu Michal Hroza, radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu.

Stavba se nachází v nezastavěné oblasti mezi ulicí Nad Rybníkem a areálem ČOV Běchovice, mimo obydlenou část obou městských částí. Kanalizační sběrač a řad budou po dokončení napojeny na stávající kanalizaci v ulici Nad Rybníkem a na kanalizaci navazující na areál ČOV. V rámci projektu bude zrušena ČOV Běchovice a objekt čerpací stanice v ulici Nad Rybníkem. Po demontáži zařízení a demolici bude terén srovnán a ozeleněn.

„Běchovice byly dlouhá léta omezovány z důvodu nekapacitní čistírny odpadních vod. Fakticky tak byl podvázán jejich rozvoj. Nebylo možné realizovat větší investice, ať už v rámci developmentu, nebo i občanské vybavenosti. Osobně mě velmi těší, že se neutěšenou situaci naší městské části s hlavním kanalizačním sběračem daří posouvat. S nadějí vyhlížíme okamžik, kdy bude stávající čistírna definitivně zrušena a nám tak zmizí jedna z největších brzd našeho rozvoje,“ uvedl k projektu Ondřej Martan, starosta městské části Praha-Běchovice.

„Přestože bude stavba trvat dva roky, věříme, že na naše občany nebude mít negativní dopad. Naopak, po jejím dokončení bude odvod splaškových vod - byť dosud přečištěných - veden mimo přírodní památku Počernický rybník gravitačním způsobem přímo do Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Přidanou hodnotou pro naše občany i Pražany bude možnost využívat novou cyklostezku v krásném prostředí podél Rokytky,“ dodal Zbyněk Richter, starosta městské části Praha-Dolní Počernice.

Vybudována bude také nová obslužní komunikace v přibližné délce jednoho kilometru. Ta bude sloužit jak pro příjezd vozidel zajišťujících údržbu kanalizace, tak na základě požadavku obou městských částí také jako cyklostezka, která propojí stávající síť okolních cyklostezek. Po obou stranách nově vybudované komunikace bude vysázena alej dubu letního. Celkově se bude jednat o 134 sazenic.

Ze stavebního pohledu se jedná o podzemní liniovou stavbu, kdy bude pokládáno kameninové a betonové potrubí v profilech DN1000, DN800, DN500, DN400 a DN300 (DN je hodnota udávající přibližný vnitřní průměr potrubí v milimetrech). Součástí projektu je výstavba podzemní odlehčovací komory.

„Část pokládky kanalizačního potrubí bude prováděna v otevřeném paženém výkopu, celkem 640 metrů, a část bezvýkopovou technologií, takzvanou. mikrotuneláží, celkem 715 metrů, při níž jsou roury protlačovány ze startovací jámy do cílové. Cílem tohoto řešení je minimalizace zásahů do horninového prostředí v blízkosti chráněného území Počernického rybníka a eliminace ovlivnění systémů proudění podzemní vody. Tato technologie rovněž vyžaduje menší plochu záborů, je i méně hlučná a produkuje významně méně odpadu,“ uzavřel Milan Pavlič, generální ředitel společnosti Čermák a Hrachovec a.s.