Vyhláška zamezuje spalování uhlí, uhelných briket a koksu také v lokálních topidlech, tedy zdrojích určených zpravidla pouze k vytápění místnosti, v níž jsou instalovány, či současně i k přípravě pokrmů. Nová vyhláška dále po dobu trvání smogové situace vyhlášené na území aglomerace Praha zakazuje spalování jakýchkoliv pevných paliv v doplňkových zdrojích, které nemají sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu, ale jsou určeny pouze pro příležitostné použití, například krbů.

„Znečištěný vzduch se zásadně podepisuje na zdraví obyvatel. Největší vinu za znečištění ovzduší sice nese automobilová doprava, nelze však opomíjet ani zplodiny, které vznikají při domácím spalování uhlí a koksu. Zde je zásadně znát každý jednotlivý kouřící kotel, který otráví vzduch stovkám lidí v okolí. Všichni majitelé nevyhovujících starých kamen a kotlů zároveň nyní budou mít zřejmě poslední možnost získat příspěvek z programu Kotlíkové dotace, který nabízí až 80% z celkové ceny nového zařízení,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Podle dostupných informací se jedná řádově o stovky kotlů na pevná paliva, převážně v rodinných domech v okrajových částech Prahy, kterých se nutnost výměny dotkne především. O dotace na jejich výměnu budou moci Pražané požádat od 21. října letošního roku do 30. října 2020.

Cílem vyhlášky je omezit na území hl. m. Prahy vytápění v zastaralých, emisně již nevyhovujících spalovacích zdrojích, spalováním pevných fosilních paliv, která jsou z hlediska množství a skladby emisí nejvíce problematická.

„Věříme, že novou vyhlášku přivítají i městské části a zapojí se do předávání informací svým občanům jak zastaralé kotle a kamna vyměnit,“ doplňuje Petr Hlubuček.

Vytápění domácností představuje hlavní zdroj emisí benzo[a]pyrenu s podílem 90,4 % na celkových emisích této látky. Hlavní příčinou tohoto vysokého podílu je dle dostupných zdrojů spalování pevných paliv, především uhlí, v kotlích starších typů. Neodborná obsluha spalovacích zdrojů, kdy není zajištěn optimální přísun spalovacího vzduchu, je další příčinou. Vliv spalování pevných paliv dokládá i skutečnost, že městské a předměstské lokality v Praze, kde je podstatněji zastoupeno CZT (centrální zásobování teplem), překračují imisní limit nejméně.