Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 3/1982 Sb. NVP

Katastrální území: Lochkov, Radotín (Praha 5)

Rozloha: 19,78 ha

Chuchel. háj tabule mapa Chuchel. háj tabule letec. snímek_05

Důvod ochrany: Lesní komplex přirozeného suťového lesa, dubohabřin a teplomilných doubrav. Diabasová skála s xerotermní skalní vegetací.

Přírodní rezervace Chuchelský háj představuje velice dobře zachovalý komplex lesních společenstev – černýšové dubohabřiny, na plošině lipové doubravy na štěrkopíscích, na strmých svazích nad tratí habrové javořiny na suti a na vápencových hřbetech nad tratí dřínové doubravy. Pro tato původní lesní společenstva je typický nápadný tzv. jarní aspekt s řadou kvetoucích druhů bylin (např. jaterník podléška, ptačinec velkokvětý, hrachor jarní). Jen v malé míře, a většinou za hranicemi chráněného území, jsou tyto původní lesy narušeny výsadbami nepůvodních dřevin (hlavně smrku, borovice, modřínu a akátu), které mají naopak bylinné patro oproti původním lesům nápadně chudé.

Pod chuchelským kostelíkem vystupuje nad železniční tratí výrazná diabasová skála, se zajímavou a cennou xerotermní (tj. sucho a teplo snášející) květenou a s dochovanou teplomilnou faunou bezobratlých.

V Chuchelském háji roste také mnoho druhů hub a zachovala se tu i lesní fauna. Z brouků tu žije například chráněný krajník hnědý a roháč velký, hnízdí tu asi 40 druhů ptáků (z pěvců například rehek zahradní a krutihlav obecný, z dravců krahujec obecný a jestřáb lesní a ze sov kalous ušatý a puštík obecný), ze savců se tu vyskytuje plch velký, kuna lesní, jezevec lesní, liška obecná a další.

Z geologického hlediska je ochranné pásmo rezervace významnější než rezervace sama. V okolí pramene v Čertově strouze jsou geologicky významné výchozy čtvrtohorních vápnitých usazenin (pěnovců neboli travertinů) - tvoří tu dvě kaskády, v nichž jsou zachovány holocenní měkkýši a otisky listů stromů. V ochranném pásmu se nacházejí také historicky významné umělé odkryvy – opuštěné a dnes již zasuté lůmky, několik zářezů parkových cest  - s výchozy hlavonožcových vápenců z prvohor (silur, hraniční polohy ludlovu a přídolí).

Prosíme, buďte k přírodě ohleduplní.

 Chuchel. háj tabule kakost luční  Chuchelský háj tabule hrachor lecha jarní  Chuchel. háj tabule jaterník podléška
 Kakost luční
(Geranium pratense)
 Hrachor lecha jarní
(Lathyrus vernus)
 Jaterník podléška
(Hepatica nobilis)

Foto: Hana Klonfarová