Kategorie ZCHÚ: Přírodní památka

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP

Katastrální území: Jinonice (Praha 5)

Rozloha: 6,7 ha

Vidoule tabule mapa Vidoule tabule letec. snímek_05

Důvod ochrany: Geologický profil perucko-korycanského souvrství, významný krajinný prvek tvořený výraznou tabulovou horou a teplomilná pastvina s význačnými druhy organismů.

Charakteristika území: 

Tabulová hora Vidoule (371 metrů nad mořem) je pozůstatkem rozlehlé plošiny, tvořené druhohorními usazeninami. Plošina byla zejména během posledních dvou milionů let rozčleněna erozí vodních toků na jednotlivé izolované vrchy. Vidoule je od okolí oddělena na severu Motolským údolí, na východě Košířským údolím, z jihu kotlinou horního toku Prokopského a Jinonického potoka. Je jednou z posledních tabulových hor v Praze, která zůstala více méně nezastavěná. Jako taková tvoří významnou krajinou dominantu a patří k nejvýše položeným místům v Praze.

Jako přírodní památka byly vyhlášeny tři samostatné plochy na úbočí hory. Severní část chráněného území zahrnuje až 30 metrů vysoké pískovcové stěny, odkrývající profil perucko-korycanskými vrstvami. Jde převážně o umělé odkryvy vzniklé těžbou. Také východní část má geologický charakter - zde však na povrch vychází především slínovce (opuky), které tvoří i vrcholovou plošinu hory. Jižní část chráněného území na svahu k Novým Butovicím má význam především botanický a entomologický. Jde o zachovalý fragment bývalých teplomilných mezí a pastvin, na kterých se vyskytuje mimo jiné ohrožený měkkýš trojzubka stepní.

Na severní srázy Vidoule navazuje přírodně krajinářský park Cibulka z 1. poloviny 19. století.

Zejména severní svahy Vidoule jsou bohatým vodním zdrojem s množstvím pramenů. Z tohoto pramenného horizontu čerpal vodu i historický vodovod do jinonického zámku na východním úbočí hory (chráněná památka).

Vegetace chráněného území je citlivá na sešlap. Choďte pouze po stávajících pěšinách, nevjíždějte sem motorovými vozidly ani na kolech.

Prosíme, chovejte se k přírodě ohleduplně!

 Vidoule tabule kozí brada východní  Vidoule tabule svízel syřišťový  Vidoule tabule výchoz bělohorské opuky
 Kozí brada východní (Foto: J. Vávra)

Svízel syřišťový (Foto J. Vávra)

 Výchozy bělohorské opuky (Foto P. Slavík)