Kategorie ZCHÚ: Přírodní památka

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 1/1982 Sb. NVP

Katastrální území: Stodůlky

Rozloha: 6,6 ha

U Hájů tabule mapa U Hájů tabule letec. snímek_04

Důvod ochrany: Mokřadní luční společenstva na výstupech vápniných pramenů, výskyt chráněných a ohrožených druhů, biková doubrava na přilehlých pískovcích.

Přírodní památka U Hájů, která byla vyhlášena v roce 1982,  se nachází mezi bývalou zemědělskou usedlostí Háje a náspem železniční tratě Pražský Semmering, v nadmořské výšce 340 – 360 m. Je tvořena mělkým údolím, které je zaříznuto do hornin středního ordoviku, tj. zhruba 470 miliónů let staré usazeniny dna hluboké pánve chladného, ordovického moře. Na téměř celém území jsou zastoupeny břidlicemi s menší vložkou křemenců místy vystupující ve střední a nejhlubší části údolí. Horotvorné pochody před 370 - 320 milióny lety vyzvedly celou oblast nad hladinu moře a zvrásnily jeho usazeniny. Oblast byla znovu zaplavena mělkým mořem až v období křídy zhruba před 96 - 87 milióny lety. Křídové moře zde zanechalo pískovce a jílovce uložené horizontálně na starších, zvrásněných horninách ordoviku. Uvnitř jílových poloh se nachází množství úlomků křídových rostlin i menší slojky uhlí, které zde byly po roce 1830 krátce těženy drobnými lomy a štolami. Pozůstatky křídového moře tvoří skalky a drobné výchozy lemující jihovýchodní hranu údolí. Svahy údolí jsou překryty sutí a svahovinami, dno údolí je pak vyplněno čtvrtohorními sedimenty potoka.

 Z hlediska lesního porostu je toto chráněné území proměnlivé. Podél potoka je vyvinutý porost olše, na pískovcích jsou potom zbytky bikové doubravy s dominantním dubem zimním (Quercus petraea).

Nejcennější částí této přírodní památky je louka v severovýchodní části území, na jejímž svahu je několik pramenišť s vodou obohacenou vápníkem. Na této louce se vyskytují mokřadní a luční společenstva s výskytem vzácnějších druhů jako je prstnatec májový (Dactylorrhiza majalis), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum) nebo suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium). V okolí pramenů s vápenitou vodou jsou vyvinuta společenstva s vzácnějšími druhy ostřic,  ostřice Davallova (Carex Davalliana) či ostřice trstnatá (Carex caespitosa).

Z hlediska fauny je tato lokalita význámná i kvůli výskytu ohrožených druhů obojživelníků jako je kuňka obecná (Bombina bombina), ropucha zelená (Bufo viridis) a skokan hnědý (Rana temporaria), z plazů je zde slepýš křehký (Anguis fragilis), a  vyskytují se zde i mokřadní fytofágní druhy brouků jako např. z mandelinkovitých (Plateumaris rustica), (Galerucella pusilla) a z nosatcovitých (Apion modestum).

Na území je velké množství lesního a zpěvného ptactva např. strakapoud velký (Dendrocopos major), sojka obecná (Garrulus glandarius) .

Prosíme, chovejte se k přírodě ohleduplně !

 

 U hájů tabule tuřice Davallova foto Vávra  U Hájů tabule prstnatec májový foto Vávra  U Hájů tabule studánka
Tuřice Davallova Vignena davalliana
foto: J Vávra
Prstnatec májový Dactylorhiza majalis
foto: J. Vávra
Studánka nad jedním z pramenišť
foto: P. Slavík