Kategorie ZCHÚ: Přírodní památka

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 5/1968 Sb. NVP

Katastrální území: Bohnice, Čimice (Praha 8)

Důvod ochrany: Zachování obnažených skalních výchozů s teplomilnými společenstvy rostlin a živočichů.

Rozloha: 10,8 ha

přírodní památka čimické údolí - hranice území  čimické údolí - ortofotomapa 2003

Plán péče schválen: 20.12.2000

Fotodokumentace: 

Charakteristika území:  
Přírodní památka Čimické údolí se rozkládá v mělkém údolí Čimického potoka v místech, kde na povrch vystupují skalky, tvořené pevnými břidlicemi předprvohorního stáří. Ty byly později, ve čtvrtohorách, překryty štěrkopískovými usazeninami, které sem přinesla Vltava a které byly později opět erodovány vodou. Jejich zbytky lze na území najít dodnes.
Území bylo člověkem osídleno už v době kamenné a postupně bylo využíváno převážně zemědělsky. Úrodnější části území s hlubšími půdami jako pole, zatímco svahy, skalní výchozy a údolní niva jako pastviny. Jižní svahy území byly v pozdější době přeměněny na sady a nejvýchod­nější skalka byla na začátku dvacátého století využívána jako lom. Odtěžený kámen byl použit mimo jiné i na stavbu silnice spojující Chabry s Čimicemi.

Hlavním cílem ochrany území je zachování teplomilných společenstev skal a skalních stepí, které vznikly a byly udržovány zemědělskou činností člověka a pastvou. Na skalách a v mělkých půdách kolem nich roste v teplomilných trávnících s kostřevou waliskou a žlábkovitou, řada vzácných rostlin jako je křivatec český, koniklec luční český, bělozářka liliovitá a modravec tenkokvětý. Na několika místech skalních výchozů pokrývá mělké půdy porost vřesu obecného.
Kromě skalních výchozů, které jsou uměle udržovány ve stavu bezlesí, jsou v území místy rozšířeny přirozené lesní porosty s dubem zimním a javorem klenem. Na svazích pod skalami je běžný skalník obecný a hloh obecný. Velká část území však byla v minulosti zalesněna smrkem a zejména nepůvodním trnovníkem akátem, který na mnoha místech zredukoval druhovou pestrost bylinného patra.
Z významných a chráněných živočichů se v území vyskytuje řada teplomilných zástupců hmyzu, přede­vším mandelinky, nosatci a dřepčíci. V údolní nivě jsou častými hosty ropucha obecná a skokan hnědý stejně jako v nedalekém Kostoprtském rybníčku, kde lze zahlédnout i čolka obecného nebo užovku obojkovou. V území hnízdí i řada ptáků, z nichž za zmínku stojí šoupálek krátkoprstý, žluva hajní, linduška lesní, stehlík obecný a oba druhy budníčků.

čimické údolí - bělozářka liliovitá

Přehled dosavadní péče: 
 

Zajímavosti: