(English version Birds in the Game-Preserve - information in English)

Obora Hvězda je v porovnání s okolním územím prostor, který je z přírodního hlediska zvláště cenný. Ovšem i na území obory je vyvíjen značný antropogenní tlak, a je možné konstatovat, že tomu tak bylo i v minulosti. Připomeňme si využívání Hvězdy pro táboření vojsk, pro různé masové akce jako jsou dnes sportovní, každodenní využívání plochy Hvězdy jako výběhové plochy pro psy, společenské akce spojené s vjezdem vozidel do letohrádku, lokalizace hřišť v oboře a nakonec i masivní využívání mechanizmů při takřka každodenních zahradnických a občasných lesnických pracech.

Přesto ve srovnání s okolním zastavěným územím je Hvězda útočištěm pro mnoho živočichů, zejména ptáků. Ve Hvězdě bylo např. v roce 2002 vytipováno na 40 starých stromů, ty mají být ponechány až do úplného rozpadu na místě. Jsou to namnoze stromy doupné, vhodné ke hnízdění dutinových druhů ptáků. Pro Hvězdu je příznivé, že na ni navazuje i stará zástavba obklopená zahradami a jednotlivě se vyskytují i objekty léta opuštěné. Naopak intenzivní vícepodlažní výstavba přírodní charakter místa mění a snižují biodiverzitu okolí.

Druhy, které hnízdí pravidelně:

Káně lesní, Krahujec obecný, Puštík obecný, Datel černý, Žluna zelená, Strakapoud velký, Strakapoud prostřední, Holub hřivnáč, Sýkora koňadra, Sýkora modřinka, Sýkora babka, Mlynařík dlouhoocasý, Budníček menší, Budníček větší, Sedmihlásek hajní, Pěnice černohlavá, Pěnice slavíková, Králíček ohnivý, Šoupálek dlouhoprstý, Šoupálek krátkoprstý, Brhlík lesní, Špaček obecný, Střízlík obecný, Kos černý, Drozd zpěvný, Červenka obecná, Rehek zahradní, Rehek domácí, Dlask tlustozobý, Stehlík obecný, Zvonek zelený, Sojka obecná.

Druhy, které hnízdí nepravidelně:

drozd brávník,lejsek černohlavý, hýl obecný, budníček lesní

Toto vše se mění v závislosti na stavu křovinného patra a na prováděných lesnických zásazích.

Podle prostředí, kde ptáci hnízdí je tu následující počet druhů (některé druhy mohou hnízdit i dvěma způsoby):
druhy hnízdící v dutinách stromů 13
druhy hnízdící v podrostu a křovinách 12
druhy hnízdící v korunách a vrcholcích stromů 15
druhy hnízdící na zemi 6
druhy hnízdící ve stavbách 6

Podle biotopů se zde vyskytuje nejvíce ptáků, kteří osidlují lesy a zahrady, jeden druh je vázán na vodní biotop (kachna divoká). V oboře se nachází i několik druhů ptáků, kteří zde nehnízdí, ale vyskytují se v některých částech obory takřka pravidelně v určitých obdobích: např. havran polní, vrána černá  nebo kavka obecná.  Výčet druhů na obrázcích není úplný, jsou to ale druhy, které zde můžete potkat pravidelně. V době mimohnízdní potulky a tahu se lze setkat prakticky se všemi druhy, které se nevyhýbají lesním nebo parkovým lokalitám.


Naučná stezka "Oborou Hvězda":

 1. Historie obory
 2. Staré dubové porosty
 3. Hvězda a okolí
 4. Ptáci v oboře
 5. Letohrádek
 6. Osobnosti v historii Hvězdy
 7. Natura 2000 a mokřad
 8. Bučina pod letohrádkem
 9. Voda v oboře
 10. Geologie obory Hvězda
 11. Bitva na Bílé hoře
 12. Obora Hvězda a myslivost
 13. Živočichové v oboře
 14. Obnova Lesa